EU Norge flagg

Avtale om overlevering av lovbrytere mellom Norge og EU-land trådt i kraft.


13 år etter at Norge i 2006 inngikk en parallell avtale med EU om overlevering av lovbrytere, trådte den i kraft 1.november 2019


I en pressemelding i høst (2019) sa justisminister Jøran Kallmyr:

- Den nordisk-europeiske arrestordren innebærer et systemskifte for overlevering av lovbrytere, og erstatter utleveringssystemet når det gjelder overlevering mellom medlemsstatene i EU og Norge. Innen EU har arrestordren vist seg å være et viktig virkemiddel i kampen mot grenseoverskridende kriminalitet, sier Kallmyr.

Nå kan norske statsborgere kunne overleveres til EU-stater så lenge personen ikke utleveres videre til stater utenfor EU. Regjeringen skriver at det i tillegg er fastsatt korte frister for avgjørerelse og iverksetting av overleveringer, slik at overlevering vil kunne skje betydelig raskere enn tidligere.

- En annen viktig endring er at Justis- og beredskapsdepartementet som hovedregel ikke lenger skal treffe vedtak om overlevering. I stedet avgjør påtalemyndigheten om arrestordren skal etterkommes eller ikke. Forutsetningen er likevel at domstolen har vurdert om vikårene for overlevering er oppfylt, skrev regjeringen i en pressemelding i oktober 2019.

- Helt nye problemstillinger

Det var i 2004 at EU innførte "European Arrest Warrant", en avtale som gjelder i alle medlemslandene. To år senere inngikk Norge en parallellavtale med EU.

Til Rett24 sier Anders Brosveet, som sitter i strafferettskomiteen i den pan-eruopeiske advokatforeningen CCBE, at avtalen "kommer til å stille norske aktører overfor mange nye problemstillinger".

- Med dette nye regimet vil vi nok i mye større grad få begjæringer fra andre EU-land, og det vil stille norske påtalejurister og forsvarere ovrefor helt nye problemstillinger. Ikke minst vil vi få behov for et større kontaktnett i andre land, sier Brosveet.


Referanser:

Artikkelen er funnet i bladet "Juristen - nr. 7 / 2019"  - Utgiver er Juristforbundet.

Pr. dato kan Juristforbundet nås via nettsiden: www.juristen.no og e-mail / e-post finnes nederst på den nettsiden.