Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktUPS Guiden 

En guide utarbeidet av Coromatic AS (Metric AS)

(UPS = Uninterruptible Power Systems)

UPS teknologier

Corormatic AS leverer forskjellige typer UPS i ulike prisklasser. Pris bestemmes ofte av ytelse og batteritid, men det finnes også en del prinsipielle forskjeller man bør merke seg før man skaffer en UPS. De fleste UPS-anlegg i dag er driftssikre og av god kvalitet. Fundamentalt sett er ikke en UPS noen spesielt komplisert sak. Tre hovedelementer er basis i alle UPS'er:

 1. Likeretter
 2. Vekselretter
 3. Batteri

Likeretteren sørger for lading til batteriene, vekselretteren gjør om likespenning (DC) til 230/400V vekselspenning (AC) som igjen forsyner kritisk last. Alle UPS'er gir batteribackup ved strømbrudd. Forskjellen ligger i evnen til å fjerne nettstøy, omkoblingstiden mellom nett og batteri, kvaliteten på utgangsspenningen, og kommunikasjonsløsninger.

For lettere å identifisere hvilken kategori en UPS tilhører, er det innført en norm som heter EN62040. Del 3 av denne har en tresifret kode (XXX YY ZZZ) hvor X'ene beskriver teknologi, Y'ene spenningskvalitet (THD) i normal- eller batteridrift, og Z'ene spenningsavvik. Beste kvalitet beskrives som VFI-SS-111, hvor VFI (Voltage Frequency Independent) beskriver online. En dårligere kvalitet kan f.eks. være VI-SY-312

Her følger en enkel forklaring på forskjellene mellom de ulike UPS-prinsippene, og andre faktorer som kan avgjøre sikkerheten med en UPS.

Online

Fordeler

 • Helt stabil utspenning, uavhengig av innspenning
 • Meget god demping av nettstøy
 • Ingen omkoblingstid til batteri ved strømbrudd
 • Frekvensstabilisering/ -omformer

Ulemper

 • Prisnivå

Trykk på bildet under for å øke størrelsen.

Online

Line Interactive

Fordeler

 • Noe rimeligere enn Online
 • Kan gå lengre tid på batteri
 • Ren sinus utgangsspenning

Ulemper

 • Begrenset støydemping
 • Begrenset spenningsstabilisering
 • Ingen frekvensstabilisering
 • Omkoblingstid

Trykk på bildet under for å øke størrelsen.

Line interactive

Offline / Standby

Fordeler

 • Pris

Ulemper

 • Ingen støydemping
 • Ingen spenningsstabilisering
 • Enkel kommunikasjon
 • Større risiko for omkoblingstid til batteridrift

Trykk på bildet for å øke størrelsen.

offline standby

Når vi skal gjøre et valg av UPS...

UPS - Topologi

Hvis det er snakk om en pluggbar UPS, kan man velge mellom de ulike teknologiene nevnt foran. Hvis lasten er såkalt virksomhetskritisk, bør man ha en online UPS. En UPS er en rimelig investering hvis man vurderer det mot konsekvensene av ikke å ha UPS.

Effektbehov

Under er forklart hvordan man dimensjonerer UPS'ens effektbehov. Men man bør også planlegge for fremtiden. Hvis det er forventet at behovet øker, bør man vurdere en UPS som er større enn dagens behov. Merk at prisen for kjøp av UPS går i ulinære steg, det kan vær f.eks. være liten prisforskjell mellom 20 og 30kVA, men kanskje stor forskjell fra 30 til 40kVA. Man kan også vurdere en parallell løsning, eller en modulær løsning.

Eksempel: Last i er 100kVA. I stedet for en enkel UPS kan man vurdere 2x60kVA eller 3x40kVA. Man kan da legge til en UPS med samme effektstørrelse for å oppnå redundans eller øke tilgjengelid effekt. Alternativt kan man vurdere modulære UPS, det vil si at man bygger opp med flere moduler som i sum vil gi ønsket effekt.

Sikkerhet

UPS'er er i dag normalt meget driftsikre, men hvis man vil øke sikkerheten ytterligere kan man vurdere prallell redundante eller n+1 løsninger. Når alle enheter eller moduler er intakte, vil lasten fordele seg jevnt over disse. Hvis en enhet feiler, vil den eller de gjenværende overta lasten automatisk. Hvis man i eksempelet over med 3x40kVA har en 60kVA total last, vil normalt hver enhet yte 20kVA. Hvis en skulle feile, vil de to gjenværende yte 30kVA hver (se figurene 4.12)

Trykk på bildene for å øke størrelsen.

Reduntant batteripakke   Reduntant batteripakke_med_defekt

Batteritid

Standard batteritid er 5-10 minutter. Hvis man bruker lenger tid på å avslutte en operasjon, eller man ønsker å være lenger i drift, man man øke batteritiden. Det kan man oppnå ved å koble til flere batterier, eller redusere last (Se kapittel for dimensjonering lenger nede i denne guiden). Hvor mye batterier som kan tilkobles, avhenger av standard ladekapasitet på UPS. Man kan normalt ha batteritid ved full last på 1-2 timer uten behov for økt ladekapasitet. Hvis man ved større laster ønsker veldig lang eller kontiuerlig backup tid, kan man bruke UPS i kombinasjon med reservekraftaggregat.

Da er få minutters batteritid tilstrekkelig for UPS. Reservekraftaggregatet kan da også forsyne laster som tåler mindre avbrudd, som lys og varme.

Pris og Driftskostnader

Prisene på UPS av god kvalitet varierer ikke mye for sammenlignbare produkter. Det er blitt mindre vanlig å kun legge vekt på priduktkostnad, det er mer relevant å regne driftskostnader over tid. Det vil si at man legger inn faktorer som virkningsgrad på UPS, pris på batteriskift og vedlikeholdskostnader.

Service

Tilgjengeligheten på reservedeler og kvalifisert personell er et viktig parameter. Hvis man har investert i UPS, betyr det at konsekvensene av en driftsstans er betydelig. Man bør da ha en samarbeidspartner som har reservedeler tilgjengelig, og tilgang på kvalifisert personell 24 timer i døgnet. Ved å tegne vedlikhold- eller servicekontrakt, vil man unngå uforutsigbare kostnader.

Dimensjonering

For å dimensjonere en UPS, er det to forhold man må ta hensyn til: effektforbruk og batteritid.

UPS kan deles inn i to kategorier: pluggbare og installerbare.

 • Pluggbare er <3000VA / 3kVA og kan kobles direkte til stikkontakt uten bruk av elektrisk installasjon.
 • Installerbare er de som kobles fast til en fordeling og er >3000VA / 3kVA. For de installerbare vil krav til selektivitet også være en faktor i dimensjoneringen.

Effektforbruk angir hvor mye utstyr man kan koble på en UPS. Batteritiden kan beregnes avhengig av last, UPS-type og batterikonfigurasjon. Selektivitet kan du lese om i artikkelen "Selektivitet og kortslutningsytelse"

Det lønner seg ofte å ha noe overkapasitet, med tanke på fremtidige utvidelser. For å sjekke om UPS'en er stor nok, kan man prøve med ønsket last. Hvis man kobler på for mye last vil ikke UPS'en ta skade av dette, men den vil varsle med et lys- og / eller lydsignal ved overbelastning. Hvis man vil øke batteritiden kan man enten redusere lasten eller koble til mer batterier.

Effektforbruk

Effektforbruk er den effekten i VA eller W som utstyret som skal kobles på UPS'en bruker. Alt elektrisk utstyr er normalt merket med effektforbruk og er oppgitt i W, VA eller A. Oppgitt effekt er ofte høyere enn den reelle. Hvis forbruket er oppgitt i W, brukes vanligvis følgende formel for å regne ut VA: W / 0,7 = VA. (0,7 er gjennomsnittlig effektfaktor for enkeltstående elektroniske laster). For installerbare UPS'er kan man ved eksisterende anlegg måle strømforbruket med egnede instrumenter. For nye anlegg må man gjøre beregninger for eksisterende forbruk og eventuelle framtidige økninger. Merk også at jo høyere effektfaktor / power factor (EF/PF) som er oppgitt for UPS på utgangen, jo mer effekt er tilgjengelig. EF er en verdi som beskriver tidsforskjell mellom strøm og spenning, uttrykt ved cos φ: Verdien er et tall mellom 0 og 1, hvor 1 er best. Da er strøm og spenning i fase.

EksempeL Har man en server på 450VA og seks PC-er på 150VA hver, blir totalforbruket 1350VA. I tillegg bør man ha en sikkerhetsmargin på 20%. Avgitt effekt fra UPS må være større enn 1352x1,2 = 1620VA.

Man benytter da en UPS med tilgjengelig effekt som er høyere, for eksempel 2000VA. Avgitt effekt er ofte en del av typebetegnelsen på UPS.

Utregning

Batteritid

Standard batteritid for UPS er normalt 5-10 minutter av to grunner. Den ene er for å takle korte "blunk" på nettet, og den andre for å ta en kontrollert nedkjøring ved lengre strømbrudd.

Det finnes ingen enkle formler for å beregne batteritid som funksjon av last. Men man kan bruke enkle "tommelfingerregler". Ved redusert last, øker batteritiden etter følgende kriterier:

 • 75% last gir battertid ved full last x 1,5
 • 50% last gir batteritid ved full last x 2,5
 • 25% last gir battertid ved full last x 5,0

Eksempel: En 1000VA UPS har 10 minutters batteritid ved full last. Ved 500VA last gir det 25 minutter, ved 250VA blir det 50 minutter.

De fleste UPS'er kan tilkobles ekstra batterier for lengre utladetider. Hvor mange batterier avhenger av størrelsen på den innebygde batteriladeren i UPS'en. Se mer info om UPS på Cormatic AS (Metric AS) sine hjemmesider.

Plassering

UPS'er er meget fleksible med hensyn til plassering og installasjon, men noen miljøkrav er vesentlige:

UPS kan operere i temperaturområder fra 0-40°C. Batterienes levetid for VRLA batterier er imidlertid avhengig av omgivelsestemperaturen, som ikke bør overstige 25°C. En 10° økning i omgivelsestemperatur, halverer levetiden. Merk at UPS også avgir varme. Avgitt varme i W er normalt 3-10% av UPS VA-verdi ved full last. De bør derfor ikke plasseres i for tette rom eller skap uten ventilasjon. De fleste UPS'er er viftekjølt, det betyr at de også kan suge inn støv. Plassering bør derfor skje i rom uten for mye støv eller annen forurensning.

Hvis man har en mindre UPS som skal dekke utstyr, ofte i rack i eksempelvis i et datarom, plasseres UPS'en i nærheten av utstyret. Pluggbare UPS'er kan tilkobles strømnettet til en vanlig 16A stikkontakt. Hvis effektbehovet er over 3kVA benyttes en UPS for fast installasjon.

Dersom man skal dekke opp utstyr som er spredt over flere rom / etasjer, kan man velge sentralisert eller desentralisert løsning, eller en kombinasjon av disse. Ved plassering av installerbare UPS'er må man ta hensyn til fremtidig tilgang for service og batteriskift, samt at ventilasjonsåpninger har frie luftveier.

Sentralisert løsning betyr at man plasserer en installerbar UPS ved hovedtavlen i bygget, og legger opp egne kabler / kurser prioritert for kritisk last herfra. Desentralisert løsning betyr mindre pluggbare UPS'er plassert i nærheten av utstyret.

Kombinasjonsløsning av begge de ovennevnte kan også benyttes, f.eks. ved at man har en UPS ved underfordeling i hver etasje. Ved en total sikkerhetsvurdering kan løsningene være like gode. Det bør derfor legges vekt på praktiske og økonomiske hensyn ved plassering av UPS.

Ved plassering av UPS må man også ta hensyn til ventilasjon og tilgang for service og vedlikehold. Dette kan variere avhengig av modell. Det er også avhengig av hvor batteriene og ev. transformatorer plasseres. Kabelinnføring kan for de fleste modeller være både fra topp og bunn.

Plassering av batterier kan enten være innebygget i UPS, på stativ eller skap i UPS-rom, eller eget batterirom. Stativer er fleksible i utforming, det bør legges vekt på enkelt montering og tilkobling. Samt mulighet for enkelt bytte av batterier ved utløpt levetid.

Trykk på bildene for å få å øke størrelsen.

climate control   Masterys UPS

Installasjon

Pluggbare UPS

UPS opp t.o.m. 3kVA kobles normalt til nettet og last med med plugg / stikkontakt. Disse har 1-fase inn- og utgang. Med pluggbare online UPS'er levert av Coromatic AS (Metric AS) medfølger en flerpolet forgreiningskontakt, det er også en eller flere uttak på UPS. Prøv å unngå for lang avstand mellom UPS og tilkoblet last. UPS'er er klar til bruk umiddelbart etter tilkobling, men det kan ta noen timer før batteriene har full kapasitet. Pluggbare UPS'er leveres for frittstående montering (tower) eller for montering i 19" rack. Nyere UPS har en kombinasjon av begge løsninger i samme modell. Tilleggsutstyr for komplett montering følger gjerne med.

Installasjon

Installerbare UPS

UPS'er over 3kVA kobles normalt til fast installasjon. Kabler føres fra sikringer i fordelingstavle direkte inn på terminalklemmer i UPS'en. For noen UPS'er kan man ha separat inngang for bypass og likeretter. Fra utgang i UPS føres kabel direkte til tavle med fordelingskurser. Ved dimensjonering av sikringer og kabel på inngangen, må det tas hensyn til virkningsgrad og strøm til opplading av batterier, samt krav til selektivitet. Verdier for beregning finnes i dokumentasjonen for den enkelte UPS.

Installerbare UPS'er finnes i tre varianter:

 • 1-fase inn / ut, 3-fase inn / ut og 3-fase  inn / 1-fase ut.
 • For effekter t.o.m. 10kVA benyttes normalt 1-fse inn / ut. For effekter f.o.m. 10kVA benyttes normalt 3-fase inn / ut.
 • For effekter fra 8-20kVA kan også benyttes 3-fase inn / 1-fase ut for å unngå skjevbelastning av nettet under normal drift, i tillegg har de bedre kortslutningsytelse.

Alle 3-fase UPS'er leveres for tilkobling til spenningssystem 3-fase 400V TN som standard, da dette er den mest vanlige forsyningsspenningen i Europa. I Norge benyttes også 3-fase 230V IT-system, uten null-leder og med såkalt flytende jord. For tilpasning til 3-fase 230V IT eller andre spenningssystemer, benyttes ekstern transformatorer. For UPS opp til 40kVA kan inn- og utgangstransformator leveres i samme kabinett. For noen modeller kan også transformator bygges inn i UPS'en.

UPS Rom

Brudd i N-leder

I NEK 400:210 utgaven under NEK 400-5-55, 551.2.01 står det: For statiske vekselrettere (for eksempel UPS) med utført nøytralleder nedstrøms og hvor nedstrøms forsyning ikke er galvanisk adskilt fra oppstrøms forsyning, skal nøytralleder nedstrøms være forankret direkte til installasjonens innkommende PEN-leder eller til punktet hvor beskyttelsesledersystemet og nøytralledersystemet er sammenkoblet. Det skal ikke være mulig å frakoble nøytrallederen som føres frem til vekselretterens sekundærside uten bruk av nøkkel eller verktøy.

Veiledning 2 - Hensikten med kravet i dette avsnittet er å sikre at N-leder i alle driftstilstander er knyttet til et jordpotensial. Hvis ikke vil man kunne risikere at hele spenningssystemet (inklusive N-leder) flyter i forhold til jor (som et IT-system). På grunn av kapasiteter i UPS og andr forhold, vil man da kunne risikere at en jordfeil vil medføre høye spenninger mot jord med derav ødeleggelse av isolasjon og utstyrshavari.

Programvare og kommunikasjon

Ifølge Coromatic AS (Metric AS) - kommuniksjonsløsningene deres gir optimal sikkerhet i komplekse systemer, og består vanligvis av både programvare og maskinvare. Alt fra de mest grunnleggende funksjonene - som overvåkings-systemer, sende varsler og forebyggende varsler (når en feil oppstår, eller når deler av systemet risikerer å miste funksjon) og nedstengning av datasystemer - til vel gjennomtenkte og sofistikerte overvåknings-systemer.

Kommuniksjon og overvåking skjer via RS232 / USB, Ethernet, GPRS eller Modbus. Operasjonell informasjon, alarmer og varsler kan sendes som e-post, SMS, eller SNMP. Systemene kan være alt fra en server serielt koblet til en enkel UPS i en bygning, et Wide Area Network med tusenvis av kunder med varierende operativsystemer, reservekraftaggregat, UPS og batterisystemer som strekker seg over flere land. Systemet kan også omfatte overvåkning av batteriene, klima (temperatur og fuktighet), vannlekkasje, røyk, bevegelsessensorer, etc.

Kuler koblet sammen


Informasjonen er opprinnelig hentet med bakgrunn fra Coromatic Norway (Tidligere Metric AS)

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.