Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktForlegging av kabel i bl.a. jord

Vanligvis legges jordkabel i grøft. Bunnen på grøften må være noenlunde jevn. Den jevnes ytterligere med et lag sand eller sandjord på ca. 10 cm. før kabelen legges ned. Kabelen dekkes med sand eller sandjord i en tykkelse på 10 til 20 cm. Dette laget må ikke inneholde slagg, svovelkis eller andre stoffer som kan være skadelig for kabelen. Det er viktig for kabelens termiske belastning at det brukes sand. Denne pakkes godt og gir god varmeavledning fra kabelen til omgivelsene.

NB! Kabelens elektriske belastningevne avhenger sterkt av den termiske varmeavledning fra kabel til jord. Over sandlaget legges dekkbord av godkjent materiale før grøften fylles igjen. På steder hvor det er vanskelig å skaffe sand og hvor det derfor blir brukt andre fyllmaterialer, må man påsé at massen ikke er for grov. Grov masse inneholder gjerne steiner som kan skade kabelen.

Nedenfor henviser vi til gjeldende lovverk og forskrifter, samt tilsynsmyndighet for dette i Norge.

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr - korttittel = El-tilsynsloven

Tilsyn og myndighet er delegert til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - ikrafttredelse: 01.09.2003

Under vises det en avskrift av del av kapittel 5 - DSB - Lavspenningsinnstallasjoner (Dette er info - og kan endres - sjekk derfor overnevnte link til DSB for til enhver tid oppdatert forskrift). 

§ 5 - 3 Utstyr og kabler

Utstyr og kabler skal ha elektriske, mekaniske og miljømessige egenskaper som er tilpasses bruksformålet og miljøet hvor det skal brukes. Utstyr og kabler skal være trygt plassert og forlagt.

Beskyttelse og merking av kabler

Kabler skal legges slik at de ikke skades. For kabler lagt i jorden skal beskyttelsen normalt være på en av følgende måter:

  • minimum 0,4 m jordoverdekning. Ved forlegning i tettbygde strøk, i vei og områder knyttet til veg som for eksempel fotgjengerfelt, skal kabler uten jordet skjerm eller lignende, i tillegg beskyttes med overdekningsbord eller tilsvarende.
  • med jordoverdekning større enn 0,6 m er det ikke nødvendig å beskytte kablene med tilleggsbeskyttelse.

I spesielle tilfeller kan kabler lagt på fjell og lignende ha mindre jordoverdekning enn 0,4 m. Da skal kabler beskyttes med sterke halvrør eller tilsvarende. Kabler kan også legges i kabelkanal med lokk uten jordoverdekning.

Kabel lagt i jorden skal legges tilstrekkelig dypt slik at de ikke skades av landbruksmaskiner eller lignende. Hvor kabler i jorden føres opp i det fri, skal kabelen beskyttes med profiljern eller lignende til en høyde av min. 1,5 m over bakken.

Kablene skal merkes med merkebånd. Kabler skal merkes med merkespenning i form av tydelig preging i kabelkappen eller tilsvarende, med en innbyrdes avstand på ca. 1,0 m. Kabler som legges i samme grøft eller på annen måte kommer i nærheten av hverandre, skal plassering klart dokumentert eller merkes slik at forveksling unngås. Kabelens beliggenhet skal inntegnes på kart eller lignende.


Forbehold: Alt ovenfor av informasjon, linker mm. er gitt med basis i allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.

 

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.