Viktige telefon nummer:

110

112

113

Legevaktstrategi web

Strategi...

Hvordan gjennomføre en forretningsstrategi?

 


Denne artikkelen er en videreføring av artikkelen "Strategi - har din virksomhet en klart definert forretningsstrategi?" I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan strategier kan settes ut i livet. Det kan være en utfordrende oppgave, og mange omstillinger mislykkes i gjennomføringen. En årsak til dette kan være at ledelsen ikke i tilstrekkelig grad klarer å mobilisere organisasjonen som skal gjennomføre strategien i praksis.


strategi01 web Enkelte snakker om å "implementere" en forretningsstrategi. Det er et ord man trygt kan ta ut av vokabularet når det gjelder strategi. Det skaper en illusjon om at nye praksiser kan "monteres" inn i organisasjonen med kirurgisk presisjon. Det er ikke mulig, sier Beate Karlsen, avdelingsdirektør for internasjonale relasjoner ved AFF, som er en institusjon som jobber
med lederutvikling blant annet det kjente Solstrandprogrammet.

Felles forståelse...

- Skal strategien omsettes i praksis, må det etableres en felles forståelse for endring i organisasjonen. Den nye praksisen må også oppleves som rimelig av dem som skal sette den ut i livet, understreker hun.

I januar 2014 skrev Beate Karlsen en kronikk i Dagnes Næringsliv med tittelen:

 • "Strategisk fornyelse - Når mål og planer for fremtiden møter daglig drift og mennesker, går det ikke alltid som man har tenkt".

Den kronikken fikk hun mange tilbakemeldinger på fra folk som kjente seg igjen. Problemstillingen er godt kjent, ikke bare i organisasjoner som har gjennomført endringsprosesser, men også i fagmiljøene. På universitet og høyskoler er det ofte et markant skille mellom strategifag og organisasjonsteori. 

- Strategiutvikling er et selvstendig fagområde. Når man kommer til ledelse og organisasjonsutvikling så er man plutselig over i et helt nytt fagfelt. Det er et litt kunstig skille, for i praksis er strategi og organisasjon dypt avhengige av hverandre, påpeker hun.

Prosess & mål...

For de som arbeider med regnskap er kongruensprinsippet et kjent begrep. I regnskapssammenheng betyr "kongruensprinsippet" at summen av de enkelte perioderesultatene skal være lik totalresultatet over foretakets levetid. Innenfor organisasjonsutvikling bruker man begrepet prosesskongruensprinsippet. Logikken er den samme: Det må være en sammenheng mellom prosessen og prosessens mål. Er målet med endringen et effektivt samarbeid mellom ulike fagområder, så må selve endringsprosessen inkludere samarbeid mellom de som skal samarbeide mer i etterkant.

Verdiene ligger i gjennomføringen...

Den sammenhengen er det ikke alle som jobber med strategi som ser. Mange organisasjoner legger ned store ressurser i analyser og utforming av strategier på "tegnebrettet", mens betingelsen for å gjennomføre endringene kommer i bakgrunnen. Det er synd, for det er i gjennomføringen verdiene kan hentes ut, sier Karlsen.

Har ledelsen kunnskap eller oversikt over hva som kreves for å sette strategiene ut i livet er det også vanskelig å legge en realistisk plan for iverksettelse. Karlsen mener mange strategi- og endringsprosjekter av den grunn ofte har helt urealistiske tidshorisonter.

Sett av nok tid til gjennomføring...

Endringsprosjekter er ofte komplekse, og da må man sette av tilstrekkelig med tid til gjennomføringsfasen. I dag skjer dessuten endringer så raskt at veien i mange tilfeller blir til mens man går. Det må man også ta høyde for, sier Karlsen.

Dynamiske prosesser...

Selv om mange organisasjoner fortsatt sliter med å gjøre strategiplaner om til virkelighet, har det innenfor strategiområdet skjedd en markant utvikling de siste årene. Der man tidligere utviklet strategiprosesser for definerte tidsperioder er moderne strategiprosesser mye mer dynamiske slik at de kan tilpasses virkeligheten underveis.

strategi02 web

Endringsledelse og kulturforståelse...

Karlsen mener at de viktigste suksessfaktorene for å lykkes med gjennomføring av strategiprosesser er dyktig endringsledelse og kulturforståelse. Når man velger en endringsstrategi må man alltid ta utgangspunkt i organisasjonskulturen. Har ledelsen en god kulturforståelse har den også forutsetninger til å være tilstede og håndtere situasjoner etterhvert som de oppstår. Det er minst like viktig som en god plan, sier Karlsen

 


Top-down eller involverende strategi...

Hun beskriver endringsstrategier som to motsetninger: "Top-down eller involverende  strategi".

Litt om disse under her...:

strategi05 web

En top-down strategi:

har et tydelig søkelys på formelle elementer, makt for å overvinne motstand, belønning og straff,
planlegging og gjennomføring. Slike prosesser er typisk drevet fra toppledelsen, hvor løsningen
er definert på forhånd. En "Top down" strategi vil ofte ha flere av disse kjennetegnene:

 • Fokus på forbedring av resultater
 • Fokus på formelle elementer
 • Drevet av toppledelsen
 • Utstrakt bruk av makt for å overvinne motstand
 • Bruk av belønning og straff
 • Linær planlegging og iverksetting
 • Bruk av eksperter

Passer:

 • Når man har dårlig tid
 • Møter sterk motstand
 • Snakker om omfattende endring
 • Utfordringer kan løses ved å endre formelle elementer
 • Aksept for bruk av makt

Forutsetter:

 • Relativt klare problemer og løsninger
 • Konsentrert makt
 • Ledelsen er villig til å bruke makt

strategi04 web

En involverende prosess:

tar hensyn til uformelle elementer og medarbeidernes læringsevne, delegering av ansvar, deltagelse og medvirkning, og å skape eierforhold til endringen. Denne tilnærmingen har et større rom for å fange opp ideer og løsninger som kommer frem gjennom prosessen. Organisatorisk identitet og verdier vil enten gi prosessen fart eller nøytralisere den. Slike forhold må løftes inn i prosessen, bearbeides og håndteres.

En involverende eller "buttom up" strategi vil ofte ha flere av disse kjennetegnene:

 • Fokus på mennesker og organisasjon
  (læringsevne)
 • Delegering
 • Deltakelse og mevirkning
 • Indre belønning og utvikling
 • Rom for utprøving og feiling
 • Fokus på uformelle elementer
 • Eierforhold til endring
 • Eksperter som prosesshjelpere

Passer:

 • Når man ikke har sterkt tidspress
 • Samarbeid dominerer
 • Ved mindre endringer
 • Kulturelle endringer
 • Når ansatte ønsker og kan delta

Forutsetter:

 • Uklare problemer og løsninger
 • Ledige ressurser
 • At ledelsen er villig til å delegere makt.
 • At man aksepterer eksperimentering

strategi03 web

Begge strategier kan være effektive...

Erfaring viser at mange endringer har skjedd gjennom "Top-Down"- strategier, men det
er også slik at mange strategier har mislykkes fordi de ikke har vært involverende nok.
Begge strategier og lederstiler kan være effektive.

Hvilke strategi og lederstil man velger vil i tillegg til organisasjonskultur blant annet være
avhengig av hva man ønsker å oppnå, hvor omfattende endringen er, hvor god tid man har
og hvilke ressurser man har til rådighet, sier Beate Karlsen.

Opprinnelig forfatter av denne artikkelen er:

 • Beate Karlsen
 • Avdelingsdirektør Internasjonale relasjoner AFF
 • Tlf. +47 92040885

Relaterte artikler:


Artikkelen er funnet i bladet "Regnskap & Økonomi, nr. 2 - juni 2014" Utgitt av NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening) (Heter nå Regnskap Norge).

Pr. dato kan foreningen nås via nettsiden: www.regnskapnorge.no eller e-mail: 

  

 

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.