Viktige telefon nummer:

110

112

113

Legevaktstrategi web

Strategi...

Har din virksomhet en klart definert forretningsstrategi?

 


Mange virksomheter, ikke minst i oppstartfasen, har en forretningsplan som beskriver hva virksomheten skal drive med. Færre bedrifter har en klart definert forretningsstrategi. En forretningsstrategi tar for seg hvordan virksomheten kan komme seg til en ønsket tilstand. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan man kan gjennomføre en strategiprosess.


Gode strategiprosesser handler først og fremst om å ta valg som sikrer at virksomheten går i riktig retning. Ofte handler det imidlertid også om å prioritere bort ting, slik at man kan fokusere på det som er viktig. Det gjelder uansett om det er snakk om overordnede forretningsstrategier eller delstrategier innen avgrensede områder som for eksempel salg, kundebetjening eller partnersamarbeid, sier Harald Krogh, leder for Management Consulting i Bekk Consulting AS. Konsulentselskapet jobber mye med, og har spisskompetanse på, utvikling av strategier med kunden i fokus.

-Et slikt fokus er en forutsetning for å kunne utvikle reelt kundeorienterte virksomheter med varige og lønnsomme kunderelasjoner, sier Krogh.


Definer formålet med strategien først

Krogh opplyser at årsakene til at virksomheter søker bistand til å utforme strategier spenner over et bredt spekter. Noen virksomheter kan ha sakket akterut i forhold til konkurrenter og markedet, og har behov for å legge en helt ny strategi og handlingsplan for de nærmeste årene. Andre kan ha både lønnsom drift og klare mål for hvordan bedriften skal komme dit den ønsker seg i fremtiden, men har behov for bistand til å formulere en kommuniserbar strategi som engasjerer hele organisasjonen.

Hva, hvorfor, hvordan? - Start med "Hva"...

Strategier kan utvikles til ulike formål. I en virksomhet som går godt kan formålet med strategien være å opprettholde og styrke lønnsom drift eller hvordan man skal vokse. Hvis virksomheten derimot sliter med å tjene penger kan formålet med strategien være å snu hele organisasjonen slik at den kan konkurrere og overleve i fremtiden. Det kan kreve en annen type strategi og en dypere involvering av flere grupper i bedriften, som for eksempel fagforeninger. Før man starter på selve strategiutarbeidelsen må man derfor alltid stille seg spørsmålet hvilke formål strategien skal tjene, sier Krogh.

Identifiser styrker og svakheter...

Når man har definert formålet med strategien er neste steg å skaffe oversikt over den faktiske situasjonen.

  • Hva er utfordringen?
  • Hva er bra og hva er ikke bra med dagens organisering og måten ting gjøres på?

I denne tidlige fasen av strategiprosessen er det ikke uvanlig å anvende varianter av SWOT-analyser som identifiserer virksomhetens styrker og svakheter, samt muligheter og trusler.

Eksempler / veiledere for SWOT / SOFT analysemetoder:


Ut fra et bilde av nåsituasjonen kan man gå videre og vurdere blant annet hvordan kundebehovene og tjenestene vil se ut i fremtiden, for deretter å vurdere hvordan man best organiseres i forhold til disse. Spesielt i denne fasen, hvor vi ser på hvordan virksomheten kan bevege seg fra dagens situasjon til en ønsket fremtidig posisjon, er det viktig å være forretningsnær i forhold til kundene og deres behov. Man må ha et klart bilde av hva det er som får kundene til å betale for virksomhetens varer og tjenester i dag og spørre seg hvilke verdiforslag det er som gjør at kundene velger nettopp våre produkter og tjenester. Hvordan bidrar våre tjenester til at kundene skaper verdier for sine kunder? Det viktigste spørsmålet er hva som skal til for at kundene skal velge virksomhetens produkter og tjenester også i fremtiden. I tillegg til innsikt i kundene og deres behov, er det naturlig ofte også å vurdere andre faktorer i denne fasen. Hvordan ser konkurranse situasjonen ut, kan det forventes endringer i rammebetingelser etc? Men å oppfylle kundensen fremtidige behov er helt grunnleggende, sier Krogh.


kommunikasjon sky_interaksjon

"At kommunikasjon og interaksjon med kundene beveger seg lynraskt i retning av nett- og skybaserte løsninger, er en trend nesten alle virksomheter må forholde seg til. Mer krevende kan det være å definere andre trender som vil påvirke det fremtidige forholdet til kunden."


Jobb med scenarier...

For å kartlegge og definere kundenes fremtidige behov arbeides det ofte med scenarier, det vil si alternative fremtidsbilder på hvordan omgivelsene og kundene vil kunne se ut for eksempel tre til fem år fram i tiden. Poenget er å identifisere de viktigste strategiske bekymringene og hvilke variabler som kan påvirke disse. Når disse er identifisert simulerer vi hvordan markedet vil utvikle seg langs de prioriterte variablene. Det er viktig å definere noen få sentrale faktorer som man er usikre på hvordan vil utvikle seg fremover, og som man kan konstruere scenariene rundt. Det er vanlig å definere to til fire scenarier, og i disse scenariene vil de definerende variablene gå igjen i scenariene med ulike form. Poenget med scenarier er ikke å forutsi fremtiden, for det gjør man uansett aldri, men etablere et sett med potensielle fremtidsbilder som man kan bruke som utgangspunkt for strategiske diskusjoner og som kan bidra til å forberede oss på et sett med alternative fremtider.

Definer virksomhetens evne til å møte fremtiden...

Neste skritt er å vurdere virksomhetens evne til å møte de uike scenariene. Dette gjøres gjerne ved hjelp av en gap-analyse hvor man definerer hvilke ressurser, kapabiliteter og prosesser som bedriften vil trenge i fremtiden for å se det opp mot hva man har i dag.

Strategiske fokusområder...

Når dette er gjort har man et grunnlag til å definere strategiske fokusområder. Det vanlige er å definere for eksempel tre til fem fokusområder med tilhørende tiltak. Et eksempel på et slikt strategisk fokusområde kan være at virksomheten setter seg som mål at kundene skal betjenes konsistent og sømløst på tvers av ulike betjeningskanaler som e-post, telefoni, chat og fysiske kanaler. Mange bedrifter er ikke organisert for å takle en slik virkelighet.
Da må tiltakene angå hvordan virksomhet skal kunne settes i stand til å takle kundenes økende krav til kundeopplevelser og betjening. Dette kan kreve endringer i organisering av medarbeidere og måten man gjennomfører arbeidsprosesser på. Du kan imidlertid også kreve at bedriften setter ut tjenester eller anskaffer støttesystemer som setter organisasjonen i stand til å møte disse behovene.

Tiltaken...

Når virksomheten er igjennom selve strategiprosessen vil det være definert et antall tiltak innen de ulike strategiske fokusområdene. Disse kan man sette inn i et transformasjonskart hvor man plasserer tiltakene tidsmessig. Noen tiltak kan det gripes fatt i umiddelbart, mens andre kan eller også bør plasseres fram i tid i den perioden strategien er tenkt for. Normalt vil tiltakene som ligger nærmest i tid være de som er klarest definerte, mens de som ligger fram i tid kan være mer overordnede, klare til å konkretiseres når tiden er moden. Basert på arbeidet med scenariene vil man identifisere tiltak som må ligge til grunn uavhengig av hvordan utviklingen går, mens andre tiltak vil være naturlig å plassere på vent inntil man hvet hvilken retning fremtiden tar. Fordelen med scenariene er at når man ser retningen fremtiden tar, så har man allerede strategiene og tiltakene klare.

Dynamisk strategiprosess...

Når det gjelder selve strategiprosessene har det skjedd en markant utvikling de siste årene. En strategi i dag er ikke det samme som en strategi for ti år siden. Tidligere utviklet man en strategi for en definert tidsperode, og så fulgte man strategien. I dag forandrer verden seg mye raskere, og da må også strategi-prosessene være dynamiske, slik at strategiene kan tilpasses virkeligheten under veis, sier Krogh


Artikkelen er funnet i bladet "Regnskap & Økonomi, nr. 1 - mars 2014" Utgitt av NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening) (Heter nå Regnskap Norge).

Pr. dato kan foreningen nås via nettsiden: www.regnskapnorge.no eller e-mail: 

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.