Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktNøkkeltallsbegreper 2 av 4 

Linker til andre nøkkeltallsider finner lenger nede på siden,  rett før figuren - Logistikkens nøkkelpyramide

Logistikkens finansielle nøkkeltall

 • Kapitalbinding varelager - Definert som: Verdi på varelager vurdert til selvkost. Dette utregnes på både råvare- og ferdigvarelager.

 • Kapitalbinding varer i arbeid - Definert som: Verdi på varelager vurdert til selvkost.

 • Formelen under viser hvordan en kan utregne en lagerholdsrente. Denne kan utregnes på både råvare- og ferdigvarelager.

Lagerkostnader

 • Formelen under viser hvordan en kan utregne varelagerets omløpshastighet. Kan utregnes på alle typer lager.

Varelagerets omlopshastighet

 • Formelen under viser hvordan en kan utregne logistikkostnadsandel. Kan i tillegg utregnes som logistikk kostnad i % av totalkostnad.

Logistikkostnadsandel

 • Formelen under viser hvordan en kan utregne forholdet Lagringstid* og råvarer for å finne kostpriser.

Lagringstid raavarer

 • Formelen under viser hvordan en kan utregne forholdet Lagringstid* og varer i arbeid. Andelen produksjonslønn må korrigeres iht. virksomhetens normale kalkyle.

Lagringstid varer i arbeid

 • Formelen under viser hvordan en kan utregne forholdet Lagringstid* og ferdigvarer. Ved egenproduserte varer benyttes produksjonskost. Ellers selvkost.

Lagringstid ferdigvarer

 • Formelen under viser hvordan en kan utregne forholdet Gjennomsnittlig lagringstid* og vareforbruk. Gir gjennomsnittlig total dekningstid. Brukes med varsomhet.

Lagringstid totalt varelager


Merknader:

Lagringstid merket med tegnet * - Uttrykker gjennomsnittlig antall dager lageret rekker før nullnivå. Også kalt dekningsgrad.


Nøkkeltallsbegreper generelt...

Et nøkkeltall skal beskrive kvantitativt nåsituasjonen innenfor det valgte målområde. Verdien av nøkkeltallet øker når en ser utviklingen over tid, og i tillegg har mulighet for å kunne sammenligne prestasjonen mot andre virksomheter (benchmarking). Et nøkkeltall har liten verdi i seg selv, og er kun nyttig dersom prestasjonen settes opp mot et mål/budsjett, samt eventuelle avvik bearbeides gjennom tiltak.

Det finnes nøkkeltall som direkte eller indirekte sier noe om logistikkens produktivitet og kvalitet. I tillegg finnes det overordnede nøkkeltall som beskriver en virksomhets rentabilitet eller lønnsomhet. Logistikkens produktivitet og kvalitet påvirker virksomhetens lønnsomhet.

Alle nøkkeltallene er ikke like relevante for alle virksomheter. Hver virksomhet må finne de målområdene som er spesielt aktuelle, og deretter bruke nøkkeltall som på en god måte reflekterer behovet.

Nøkketallene er inndelt på følgende måte: (Punkt 3 og 4 hører til Vareflytrelaterte nøkkeltall i figuren.)

 1. Overordnede nøkkeltall (Åpner ny side)
 2. Logistikkens finansielle nøkkeltall (Til toppen av denne siden)
 3. Innkjøp, Materialstyring, Ordrehåndtering (Åpner ny side)
 4. Vareflytrelaterte nøkkelttall (Åpner ny side)

Logistikkens nøkkelpyramide


Merknader:

Informasjonen er hentet og bygget sammen etter beste evne fra div. bøker, nettsider og erfaring jeg har fra logistikk, innkjøp og salg. Uten ansvar for mulige feil.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.