Viktige telefon nummer:

110

112

113

Legevaktlovens vekt_og_klubbe_webbtilpasset

Skattefri videreutdanning...

 


Skattefri videreutdanning er en av få ytelser en ansatt kan motta uten å bli beskattet for fordelen. Skattefritaket kan være betydelig, noe som har bidratt til at stadig flere benytter seg av arbeidsgiverfinansiert etterutdanning. For eksempel 6 av 10 som tok etterutdanning på masternivå ved handelshøyskolen BI i 2012 fikk studiene betalt av arbeidsgiver.


Små feil kan imidlertid føre til at arbeidstaker likevel må fordelsbeskattes. Det er derfor viktig at både arbeidstaker og arbeidsgiver er påpasselige med at vikårene for skattefritak oppfylles.


Kompetansekrav

Ifølge skatteloven gjelder skattefritaket bare hvis utdanningen gir kompetanse som kan brukes i nåværende eller fremtidig arbeid hos nåværende arbeidsgiver, eller den ytes i forbindelse med opphør av arbeid og samtidig gir kompetanse som kan nyttiggjøres ved søking av nytt arbeid hos ny arbeidsgiver. For sistnevnte tilfeller gjelder en særlig beløpsgrensning på 1,5 ganger folketrydgens grunnbeløp.

Må lage et oppsett over utgiftene til arbeidsgiver

Det er et vilkår at arbeidstaker utarbeider og underskriver en oppgave til arbeidsgiver over størrelsen og arten av den pådratte kostnaden, og at arbeidsgiver ikke har grunn til å anta at utbetalingen gir overskudd. Selv om det neppe er vanlig at arbeidsgiver betaler for mye slik at arbeidstaker går med overskudd, er det likevel viktig å utarbeide en slik oppstilling. Hvis ikke dette er gjort, kan resultatet bli at godtgjørelsen må inntektsføres i sin helhet.

Favoriserer dem som skifter jobb

For at ekstern utdanning skal være skattefri er det også et krav om at utdanningen må være beregnet å skulle gjennomføres på inntil fire semestre, maksimalt 20 måneders fulltidsstudium.

Det er anledning til å ta videreutdanningen som deltidsstudie. Da forlenges perioden støtten utbetales over tilsvarende. Arbeidstaker kan motta slik støtte bare en gang fra en og samme arbeidsgiver. Bytter den ansatte arbeidsgiver kan det imidlertid gis tilsvarende støtte til videreutdanning fra ny arbeidsgiver. I praksis favoriserer regelverket derved arbeidstakere som skifter jobb. NARF (Nå Regnskap Norge) har derfor tatt til orde for at man i stedet for dagens begrensning på fire semester per arbeidsgiver i stedet åpner for at semesterbegrensningen gjelder innenfor et nærmere angitt tidsrom, for eksempel fem eller ti år, uavhengig om den ansatte bytter arbeidsgiver.

Ikke anledning til å omdisponere lønn eller bonus

Det er ikke anledning til å omdisponere lønn eller bonus til skattefri videreutdanning. Det er imidlertid full anledning til å fremforhandle etterutdanning når man forhandler med arbeidsgiver om lønn og vikår. At lønnsjusteringen blir mindre positiv på grunn av at arbeidsgiver går med på å dekke videreutdanning er fullt ut lovlig.

Krav til ansettelsesforhold

Når det er snakk om kurs med varighet over to måneder, må arbeidstaker ha arbeidet i heltidsstilling hos arbeidsgiver minst et år før utdannelsen tar til. Ved deltidsstilling forlenges kravet om arbeidsperiode forholdsmessig. Det har heller ingen betydning om vedkommende arbeidstaker har høyere utdannelse fra før.

Oppfylles kravene kan arbeidsgiver dekke kostnader til undervisning, eksamensavgift mv, skolebøker og annet materiell knyttet direkte til undervisningen. Dersom studenten må bo utensfor sitt egentlige hjem, jf. reglene for pendlere, man man i tillegg dekke kostnader ved reise til undervisningsstedet og besøksreiser til hjemmet, samt andre merkostnader til opphold utenfor hjemmet, så som kost og losji.

Utdannelseskostnadene kan fradragsføres i arbeidsgivers skattepliktige inntekt, hviket medfører redusert skatt.


Artikkelen er funnet i bladet "Regnskap & Økonomi, nr. 3 - september 2013" Utgitt av NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening) (Heter nå Regnskap Norge).

Forbehold om lovendringer mm.

Pr. dato kan foreningen nås via nettsiden: www.regnskapnorge.no eller e-mail: 

 

 

 

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.