Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Innholdet i ordlisten publisert uten ansvar for mulige feil.

Det finnes 1305 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
Akkord
  • En overenskomst mellom en skyldner og hans kreditor som går ut på at kreditor aksepterer å motta en del av kravet som full dekning, med den virkning at resten av kravet bortfaller. En akkord på f.eks. 25% betyr at 25% av gjelden skal betales, mens resterende 75% ettergis. En frivillig akkord er en avtale som er tiltrådt av samtlige kreditorer, mens en tvangsakkord er en ordning som er vedtatt av et flertall av kreditorene og stadfestet av skifteretten. Se konkursloven av 8. juni 1984 kapittel V og VI (lovdata.no).
  • Prestasjonslønn, dvs. at man på forhånd har avtalt godtgjørelse for en viss mengde arbeid.
Forfatter - mos
Treff - 254
Synonyms - Akkordlønn, Alternativ til konkurs, Frivillig, Gjeldsnedskrivning, Godtgjørelse, Krav, Kreditor, Overenskomst, Prestasjonslønn, Tvang, Tvangsakkord
Akselerert produkt utvikling

Akselerert produktutvikling er å øke hastigheten i produktutviklingsprosessen. Se Produktutvikling - nye produkter.

Forfatter - mos
Treff - 176
Synonyms - Akselerert, Produktutvikling
Aksellast

Massen som hviler på hver aksling på et kjøretøy.

  • Aksellast (tidligere akseltrykk) er total belastning på underlaget fra alle hjul på samme aksel på et kjøretøy.
  • Aksellast er en dimensjonerende faktor ved bygging av veier og bruer for veitrafikken, og skinnetype og banelegeme for jernbane.
Forfatter - mos
Treff - 122
Synonyms - Aksellast
Aksept

Godkjennelse av et tilbud, men også Vekselforpliktelse - En veksel er et kortsiktig gjeldsbrev der utstederen forplikter enten seg selv eller oppfordrer en annen til på bestemt tid og sted å betale en pengesum til den som er vekselens rette eier.

Forfatter - mos
Treff - 174
Synonyms - Godkjennelse, Tilbud, Vekselsforpliktele
Akseptabel prisramme

Akseptabel prisramme er prisintervallet som kjøperne er villige til å betale for varer og tjenester innenfor. Se Pris.

Forfatter - mos
Treff - 314
Synonyms - Prisintervallet, varer, tjenester
Aksjefond

Aksjefond; Aksjefond er et verdipapirfond som investerer på vegne av andelseierne av aksjefondet. Per definisjon er et aksjefond et fond som investerer minimum 80% av forvaltningskapitalen i egenkapitalinstrumenter (VFFs bransjestandard). Aksjefond krever ofte kjøp, salg og forvaltningsavgifter. Det finnes mange ulike aksjefond, bransjefond, nisjefond, regionsfond etc..

Forfatter - mos
Treff - 155
Synonyms - Aksjefond
Aksjeindeks

Aksjeindeks; En indeks er en sammensetning av ulike verdipapirer med ulik vekting som gir uttrykk for den generelle trenden i markedet. Det finnes mange ulike aksjeindekser basert på ulike typer kategorier og grupper. På Oslo Børs er det hovedindeksen (OSEBX) som er vanligst å bruke for å se på utviklingen i markedet.

Forfatter - mos
Treff - 149
Synonyms - Aksjeindeks
Aksjekapital

Aksjekapital; Aksjekapitalen er den delen av egenkapitalen til et aksjeselskap som er utstedt ved aksjer. Aksjekapitalen blir dermed aksjekursen multiplisert med antall akskjer i selskapet. Ved oppstart av et aksjeselskap må aksjekapitalen være minst 30 000 kroner pr. 2013, endret fra 100 000 kroner i 2012.

Forfatter - mos
Treff - 151
Synonyms - Aksjekapital
Aksjekapitalutvidelse

Aksjekapitalutvidelse: Dette innebærer en forhøyelse av aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer. Dette kan blant annet gjøres ved en emisjon. Aksjonærer i selskapet har som regel forkjøpsrett ved en aksjekapitalutvidelse.

Emisjon - forklart: Utstedelse av nye aksjer hvor almennheten tilbys å delta i aksjekapitalutvidelse. Gamle aksjonærer kan få fortrinnsrett på de nye aksjene og hvis emisjonen rettes til et begrenset antall interesserte kalles det underhåndsemisjon.

Emisjon uten fortrinnsrett: Emisjon hvor de gamle aksjonærene har sagt fra seg fortrinnsretten.

Forfatter - mos
Treff - 186
Synonyms - Aksjekapitalutvidelse, Emisjon, Underhåndsemisjon, Fortrinnsrett
Aksjer

Aksjer; Verdipapir som representerer en eierdel i et aksjeselskap og dermed rett til utbytte fra selskapet.

Forfatter - mos
Treff - 188
Synonyms - Aksjer

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.