Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Til orientering; Termer på Å finnes også. - Innholdet i ordlisten publisert uten ansvar for mulige feil. -

Det finnes 41 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
OCR-skanner

OCR-skanner -

  • Skanner om omgjør symboler (for eksempel bokstaver) til elektroniske tegn.
Forfatter - mos
Treff - 174
Synonyms - OCR-skanner
Offentlig anskaffelse

Åpen anbudskonkurranse.

  • En åpen anbudskonkurranse er en prosedyre som tillater alle interesserte leverandører å levere tilbud. Det skjer ingen prekvalifisering og leverandørene må innlevere etterspurt dokumentasjon på at de er kvalifisert, samtidig som de innleverer tilbudet. Oppdragsgiver må behandle alle tilbudene som kommer inn. Det er ikke tillatt å forhandle med leverandørene. (Fra Fornyings- og Administrasjonsdepartementet sin veileder til reglene om offentlige anskaffelser 20113)

Begrenset anbudskonkurranse.

  • En begrenset anbudskonkurranse er en prosedyre som bare tillater de leverandørene som er invitert av oppdragsgiver til å gi tilbud. Det foretas først en prekvalifisering, der alle interesserte leverandører kan levere inn forespørsel om å få delta i konkurransen, sammen med dokumentasjon på at de er kvalifisert. Oppdragsgiver vurderer så om leverandørene oppfyller kvalifikasjonskravene som er oppstilt i kunngjøringen og konkurransegrunnlaget. Deretter inviterer oppdragsgiver de kvalifiserte leverandørene, eller et utvalg av disse, til å levere inn tilbud. Oppdragsgiver må minimum kunngjøre den nedre grensen for hvor mange leverandører som skal inviteres, og hovedtrekkene i utvelgelsesmetoden eller kriteriene som vil bli lagt til grunn for valget. Antall leverandører som plukkes ut må være tilstrekkelig til å sikre reell konkurranse. Det er ikke tillatt å forhandle med leverandørene. (Fra Fornyings- og Administrasjonsdepartementet sin veileder til reglene om offentlige anskaffelser 20113)

Konkurransepreget dialog.

  • Konkurransepreget dialog kan benyttes ved særlig komplekse anskaffelser der det er vanskelig for oppdragsgiver å beskrive hva som skal anskaffes. Dette kan typisk være særlig komplekse IT-kontrakter og OPS-kontrakter. Oppdragsgiver beskriver i kunngjøringen hvilke behov anskaffelsen skal dekke, og hvilke kvalifikasjonskrav som skal stilles til leverandørene. Det gjennomføres deretter en prekvalifisering, og oppdragsgiver innleder så en dialog med de kvalifiserte leverandørene om mulige løsninger. Under dialog fasen kan alle aspekter ved kontrakten drøftes med leverandørene (inklusive pris). Når dialogfasen er over, og leverandørene har innlevert tilbud, er det imidlertid ikke tillatt å forhandle, jf. forskriftens § 20.9 annet og fjerde ledd. (Fra Fornyings- og Administrasjonsdepartementet sin veileder til reglene om offentlige anskaffelser 20113)

Konkurranse med forhandling.

  • Konkurranse med forhandling er valgfritt å benytte i forskriftens del II, og kan unntaksvis benyttes i del III. Anskaffelsesprosedyren gir oppdragsgiver adgang til å forhandle med leverandørene om alle sider ved tilbudene, noe som ikke er tillatt ved de øvrige konkurranseformene. Etter forskriftens del II kan oppdragsgiver velge om alle interesserte leverandører får levere inn tilbud, eller om det skal foretas en utvelgelse av hvilke leverandører som skal gis mulighet til å levere tilbud (prekvalifisering). Ved anskaffelser etter forskriftens del III, må det foretas en utvelgelse av hvilke leverandører som skal få delta i konkurransen. (Fra Fornyings- og Administrasjonsdepartementet sin veileder til reglene om offentlige anskaffelser 20113)
Forfatter - mos
Treff - 228
Synonyms - Anskaffelser, Konkurranse med forhandling, Tilbud, IT kontrakter, Konkurransepreget dialog, OPS kontrakter, Begrenset anbudskonkurranse, Åpen anbudskonkurranse
Offset trykk

Offset trykk - (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

  • Offsettrykk, offset eller gummitrykk er en indirekte trykkmetode, særlig for trykksaker i store opplag. Metoden er en videreutvikling av litografisk trykk (såkalt direkte trykk) og baserer seg på motsetningsforholdet mellom fett og vann. Der trykkplaten er fettvennlig vil platen være mottakelig for trykkfarge. Og motsatt – trykkfargen fester ikke på platen der denne er vannvennlig.

  • Trykkplaten er i de fleste tilfeller laget av aluminium, og blir kjemisk behandlet på overflaten. Originalen overføres fotografisk eller elektronisk til trykkplaten som så blir spent rundt en sylinder i trykkpressen, holdt fuktig og påført farge. Fargen smitter av eller avsettes (sets off) på en gummisylinder som overfører trykkfargen til papiret. Dermed kommer ikke trykkplaten i direkte kontakt med papiret. Offsettrykk er såkalt plantrykk i motsetning til høy- og dyptrykk der trykkformene har fordypninger eller forhøyninger for fargen.

Referanse: Hentet fra Wikipedia.

Forfatter - mos
Treff - 233
Synonyms - Offset trykk
Ohm (Ω), elektro

Ohm (Ω) - Elektrisk motstandsenhet definert som motstanden i en krets med spenning på én volt, og strøm på én ampere.

Forfatter - mos
Treff - 258
Synonyms - Ohm, Ω, elektro
Ohms love, elektro

Ohms lov -

U=IR; I=U/R; R=U/I, der U = spenningen som kretsen blir tilført, I = strømmen i kretsen og R = motstanden i kretsen. Ohms lov brukes til å beregne spenningsfall, feilstrøm og andre forhold i en elektrisk krets.

Forfatter - mos
Treff - 414
Synonyms - Ohms lov, elektro
OLFI-System

OLFI-System -

  • Dataprogrammer som brukes til styring av ordrer, lager, fakturering og innkjøp. Inngår i dag i ERP-systemer.
  • Enterprise Resource Planning (ERP) systemer er betegnelsen for integrert bedriftsprogramvare eller ERP-systemer.
Forfatter - mos
Treff - 891
Synonyms - OLFI-System, ERP
Ombruksemballasje

Ombruksemballasje -

  • Emballasje som ikke blir til Restavfall eller gjenvinnes, men som returneres og brukes om igjen.
Forfatter - mos
Treff - 247
Synonyms - Ombruksemballasje
Omlasting

Fellesbenevnelse for lasting og lossing av varer og gods.

Forfatter - mos
Treff - 225
Synonyms - Gods, Lasting, Lossing, Varer
Omløpshastighet

Se nøkkeltallsbegreper

Forfatter - mos
Treff - 215
Synonyms - Omløps-hastighet, Nøkkeltallsbegreper
Område, elektro

Område - Nominelle driftsgrenser, angis med det laveste kalibreringspunktet og det høyeste kalibreringspunktet.

Forfatter - mos
Treff - 215
Synonyms - Område, elektro

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.