Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktAksjonærverdimodellen

I det siste tiåret har begrepet aksjonærverdi og målet om maksimering av denne fått økende oppmerksomhet også i norsk næringsliv. Det innebærer at ledelsens oppgave blir å lede virksomheten på en slik måte at eiernes/ aksjonærenes forventede formume maksimeres, eller sagt på en annen måte, at avkastningen på egenkapitalen blir størst mulig. Teoretisk kan det forklares med at ledelsen daglig må arbeide for å maksimere det vi kaller bedriftens netto kontantstrømmer. De fremkommer som differansen mellom innbetalingene fra bedriftens salg, og utbetalingene som går til oppgjør for de ressursene (produksjonsfaktorene) den bruker for å skape de produkter og tjenester som selges. I praksis vil dette bety at ledelsens oppgave blir å arbeide for størst mulig overskudd. Det er det som skaper de største verdiene for aksjonærene/ eierne.

Aksjonærenes krav til avkastning og alternativkostnaden

Avkastningen på den kapital som virksomhetens eiere (aksjonærene) investerer i prosjekter i egen virksomhet, må tilfredsstille følgende hovedkrav:

 • Den må være høyere enn innskuddsrenten i bank, som er risikofri investering. Den må følgelig inneholde en ekstraavkastning som reflekterer investeringens risiko.
 • Den må minst representere det eierne kan få ved å investere sine penger i annen næringsvirksomhet med tilsvarende risiko; m.a.o. aksjonærenes alternativkostnad ved å investere i virksomheten.
 • Avkastning må dessuten minst tilsvare det virksomheten forventer uten de nye prosjektene. Hvis den er lavere enn forventet avkastning, vil de nye prosjektene redusere eiernes formue.

To av de viktigste argumentene for en målsetting om å maksimere eiernes/ aksjonærenes forventede formue er:

 • En forutsetning for overlevelse på sikt er at bedriften tjener penger. Det at ledelsen i realiteten daglig må fokusere på størst mulig eieravkastning, er sannsynligvis den mest virkningsfulle måten å oppnå dette nødvendige målet på.
 • Å ha eiendomsrett til en bedrift som eierne har, gjør at de både har beslutningsrett over bedriften, samtidig som de har et ansvar for resultatet. Dette betyr at eierne vil være interessert i å sette inn kompetente styrer og ledelse som forstår verdien av å ha dyktige medarbeidere som lønnes med konkurransedyktige betingelser, og som forstår den langsiktige verdien av å drive og opptre slik at bedriften får et godt omdømme overfor kunder, leverandører og samfunn. Konsekvensene av en målsetting om å maksimere eiernes verdier blir derfor på mange måter sammenfallende med de kompromisser som må inngås mellom interessentene.

Det er imidlertid også viktige motforestillinger:

 • Daglig fokus på hva selskapet til enhver tid er verdt, som for eksempel den daglige aksjekursen for børsnoterte selskaper, kan føre til beslutninger som har som formål å øke kursen/ verdien på kort sikt. Den utålmodighet som aksjonærene i børsnoterte  selskaper ofte har i forhold til verdien på sine aksjer, kan medføre at bedriftens ledelse føler seg presset til å utsette langsiktige investeringer;
  • Investeringer som vil være nødvendige for gode resultater på lang sikt, men som temporært fører til at de kortsiktige resultatene faller. Et eksempel er FoU-investering. Dette vil på sikt gå ut over alle bedriftens interessenter.
 • Et annet forhold er at ensidig fokus på å maksimere eiernes verdier, kan føre til at bedriften tar noen snarveier som kan komme i konflikt med helse-., miljø-, og sikkerhetsmessige forhold. Lettvinte eller ingen tiltak på disse områdene koster mindre enn gode og forsvarlige løsninger. Dette er etiske spørsmål som har fått økende oppmerksomhet ikke bare i vår del av verden, men også ved industrietableringer i utviklingsland.

Faktorer som investorer i økende grad legger vekt på, som ofte ga kortsiktig økonomisk gevinst, men som de finner blir mer og mer uakseptabelt: 

 • Den diskriminerende faktoren i samfunns og næringsliv - Dette være seg kjønnsdiskriminering, etnisk diskriminering osv... Dette er også noe som mer og mer settes på agendaen når investorer vurderer hvor de ønsker kapitalen sin skal bidra -  de ønsker absolutt ikke å bli gjenkjent som interessenter som ikke setter fokus på enkeltes ve og vell og redelighet... - Definisjon:
  • Med direkte diskriminering i likestillings- og diskrimineringsloven menes at en person behandles dårligere enn andre blir, har blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon, på grunn av kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering eller andre diskrimineringsgrunnlag.
 • Så må vi heller ikke glemme det klima / forurensings avtrykket som den enkelte, inkl. bedriftr setter på vår klode - Dette er også noe som de siste årene har kommet veldig høyt på agendaen for flere og flere investorer / fonds forvaltere osv... Å bli merket som en investor som ikke bryr som om jordas ve og vell - og hvordan leveligheten for neste generasjon blir, er noe de aller fleste ikke ønsker å ha hengende på seg. Stikkord: Etisk og bærekraft.

I 2008 fikk vi global økonomisk krise... og deretter oljekrisen....

Den startet som en finanskrise, og en viktig årsak til denne skyldes både svært lave renter i flere år og kortsiktige disponeringer i banker og kredittinstitusjoner, spesielt de amerikanske. Jakten på økt fortjeneste og bonuser førte til at det ble tatt større risiki, spesielt knyttet til en kraftig vekst i boligutlån. En stor del av den økonomiske veksten knyttet til tomtesalg, salg av bygningsmaterialer, entreprenørvirksomhet, spekulative, lånefinansierte eiendomskjøp med tanke på raske videresalg og den øvrige aktiviteten boomen i bygg- og anleggsbransjen skapte, var følgelig drevet av lånte penger fra svært lånevillige banker og kredittinstitusjoner. Når så milliioner av mennesker ikke lenger klarte å betjene sine lån, fikk denne delen av økonomien en bråstopp. Deregulereinger av finansmarkedet hadde, spesielt i USA, ført til at bankenes egenkapital som en del av utlånene (kapitaldekningen) var altfor lav til at bankene kunne tåle særlige tap på lånesiden. Uten hjelp fra staten ville bankene ha gått over ende. Som vi har sett, forplantet krisen seg fort til resten av økonomien.

Mangel på dominerende og langsiktige eiere i mange av de store amerikanske bankene kan også ha forsterket ledelsens kortsiktighet og risikotaking. Slike eiergrupperinger vil normalt vektlegge langsiktige lønnsomhetsmålsettinger og følgelig kunne føre kontroll med ledelsen. Mange på dominerende og langsiktige eiere kan ha forsterket de kortsiktige disponeringene og risikotakingen.

Et samfunn som vårt (Norge), som både har velorganiserte fagforeninger og lover og regler som regulerer både ulike sider ved arbeidsmiljøet og kredittmarkedene, skal kunne motvirke de forholdene som er nevnt ovenfor, slik at målsetting om maksimering av eierverdiene får et noe lengre tidsperspektiv enn om ledelse og eiere opptrådte utenfor et slikt fellesskap. En fortjeneste utover et minimum til en rimelig forrentning av eierkapitalen vil ikke uten videre tilfalle eierne før etter "forhandlinger" med de øvrige interessentene, ikke minst de ansatte.

Fokus på kundeverdier

En målsetting om å maksimere eiernes verdier gjennom å skape størst mulig overskudd har åpenbart begrensninger. Kobler vi imidlertid kundesiden inn i vår målsettingsdrøfting, vil fokus på kundene kunne bidra til at målet om maksimering av eierverdiene skje i et langsiktig perspektiv. Kundene vil i prinsippet alltid søke å maksimere de verdier som de knytter til kjøpet av et produkt eller en tjeneste; det vi kaller kundeverdien. For kundene som skal kjøpe produktet eller tjenesten for første gang, har det en forventet verdi i forhold til den prisen kunden er villig til å akseptere. Den forventede verdien består av en kombinasjon av produktets design, kvalitet, funksjonalitet, levetid, pris, image og leveringstid. Vi tar som utgangspunkt at kundene i sine kjøpsvurderinger vurderer hvilke produkt som vil gi dem størst forventet verdi i forhold til prisen, og at de vil handle ut fra denne forventningen. Om produktet eller tjenesten, når det er kjøpt og tas i bruk, lever opp til forventningene, vil det gi kundetilfredsstillelse og økt sannsynlighet for at kunden kjøper igjen og igjen, og også anbefaler det til andre.

Konkurransesituasjonen er utfordrende for de fleste virksomheter. Det er derfor de som kan levere den forventede kundeverdien, som vil oppnå lønnsom vekst på bekostning av de som ikke kan. En næringsdrivende virksomhet kan derfor normalt kun oppnå stabilitet og vekst på kundesiden  gjennom disposisjoner som skjer i et langsiktig tidsperspektiv.

Vi skal derfor legge følgende definisjon av bedrifters økonomiske målsetting til grunn:

 • Målet for økonomisk virksomhet er å maksimere fortjenesten på
  lang sikt ved å skape størst mulige kundeverdier

Ved å skape størst mulig kundeverdier på lang siktig, oppnås målsettingen om å maksimere aksjonærenes forventede formue.


Referanser generelt

Lærebøker,Internett, Personlig erfaring

Forbehold / Disclaimer:

Alt ovenfor er gitt med basis av alminnelig kjent og allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil. Skulle du oppdage feil og lignende, så ville vi være takknemlig å motta slik informasjon - Informasjonen kan sendes via skjemaet som er merket "E-mail" i toppmenyen helt øverst på nettsiden.

Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the contents on this site, we cannot make a guarantee or be held responsible for any errors that have been made. If you spot an error on this site, we would be grateful if you could report it to us by using the contact link at the top of this page and we will endeavour to correct it as soon as possible.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.