Levering av Aksjonærregisteroppgaven - rutine og frist for levering....

(Du finner linker til forskjellige nettsteder i bunn av denne siden som er aktuelle i forhold til artikkelen)

Fristen for å levere Aksjonærregisteroppgaven er 31. januar. Lever innen fristen, og unngå tvangsmulkt.

Hvert år må alle skattepliktige norske aksjeselskaper innlevere Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086 (Skjema)) til skatteetatens aksjonærregister. Oppgaven skal innsendes selv om det ikke har vært endringer i løpet av året. Selskaper avviklet i løpet av året plikter også å levere oppgaven. I tillegg skal nystiftede selskap levere oppgaven. - selv om selskapet ikke er registrert i Foretaksregisteret innen årets slutt.

Opplysninger fra selskapene skal gi skatteetaten grunnlag for å produsere og sende ut "Aksjeoppgaven 2020" (for det aktuelle året) (RF-1088(skjema)) til den enkelte aksjonæren. Godkjent aksjonærregisteroppgave er en forutsetning for at skattepliktige beløp skal bli forhåndsutfylt i aksjonærenes skattemeldinger. Mottar ikke aksjonærene forhåndsutfylte skattepliktige beløp i skattemeldingen, vil aksjonæren måtte levere skjema RF-1159 og selv fylle inn aktuelle beløp i skattemeldingen.

Hvem mottar forhåndsutfylt oppgave i Altinn

For de fleste selskap vil en forhåndsutfylt aksjonærregisteroppgave for 2020 (altså det aktuelle året) ligge tilgjengelig i Altinn-innboksen fra tidlig desember måned (fjorårets(2019) forhåndsutfylte aksjonærregisteroppgave lå tilgjengelig fra 9.desember). Den forhåndsutfylte oppgaven inneholder selskaps- og aksjonæropplysninger lik utgående rapporterte beholdning for 2019 (altså forrige år). Videre finnes det et underskjema (RF-1086U) per identifisert aksjonær fra 2019 (altså forrige år).

Også selskap som er slettet i 2020 (aktuelle år) kan levere oppgaven gjennom Altinn. For å finne slettede selskap i Altinn går man til "innboks" og velger "Vis alle aktører" i aktørikonet på høyre side. Deretter huker man av i boksen for "Se slettede enheter".

Vær oppmerksom på at ikke alle selskap vil finne en forhåndsutfylt Altinn-oppgaven. Forhåndsutfylte oppgaver produseres ikke for:

  • Selskap som er stiftet i 2020 (altså det aktuelle året oppgaven skal være for).
  • Selskap som har unnlatt å sende inn oppgave tidligere år.

For nye / uidentifiserte aksjonærer legges underskjema til etter behov.

Tvangsmulkt

Selskap som ikke leverer oppgaven i tide, vil bli ilagt en løpende tvangsmulkt - per tiden (2020) kr 1 172,- per dag. For å unngå tvangsmulkt, og å sikre at de personlige aksjonærene får opplysningene forhåndsutfylt i sine skattemeldinger, er det viktig å sjekke Altinn. Kort tid etter at oppgaven er innsendt vil selskapet  motta tilbakemelding i Altinn som bekrefter at oppgaven er godkjent, eventuelt om den maskinelle kontrollen har avdekket feil som krever ny innsendelse av korrigert oppgave.

Tvangsmulkt kan også ilegges dersom det er åpenbare feil i opplysningene som gis i Aksjonærregisteroppgaven.

Regnskapsfører kan bistå med korrekt innrapportering

Konsekvensene av for sen rapportering eller feil i innrapporteringen av Aksjonærregisteroppgaven kan bli store. Spesielt for selskaper som har vært part i omorganiseringer og spesielle transaksjoner, kan det være krevende å innrapportere relevante opplysninger korrekt. Det er derfor lurt å søke profesjonell bistand ved utfyllingen.

Regnskapsfører kan bistå selskapet og sikre korrekt innrapportering i oppgaven.

Ved utfylling av oppgaven er det nødvendig å segge seg godt inn i reglene. Et tips er å lese veiledningen til skemaet (RF-1087) nøye. Denne finnes på skatteetatens hjemmesider. Her er det også publisert eksempler på hvordan oppgaven skal fylles ut når det er skjedd ulike former for transaksjoner eller omorganiseringer i selskapet i løpet av året.


Referanser:

Regnskapnorge.no, Lovdata.no (Aksjeloven), Altinn.no, Skattetaten.no

Alt ovenfor er gitt med basis av alminnelig kjent og allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.  Skulle du oppdage feil og lignende, så ville vi være takknemlig å motta slik informasjon - Informasjonen kan sendes via skjemaet som er merket "E-mail" i toppmenyen helt øverst på nettsiden.