Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktAksjer - ordinært utbytte, Tilleggsutbytte og Ekstraordinært utbytte....

Et aksjeselskap kan dele ut sine verdier til aksjonærene på ulike måter. Det vanligste er å dele ut utbytte. Selskapsrettslig finnes tre former for utbytte:

  1. Ordinært utbytte
  2. Tilleggsutbytte
  3. Ekstraordinært utbytte

Denne artikkelen omhandler forskjellene mellom disse. I lys av koronapandemien omhandles også adgangen til omgjøring av utbytte i 2020.

Ordinært utbytte

Ordinært utbytte vedtas med grunnlag i årsregnskapet. Utbyttet vedtas på ordinær generalforsamling i forbindelse med godkjenning av det styrebehandlede årsregnskapet for det foregående regnskapsår og disponering av årets overskudd og annen fri egenkapital.

Ordinær generalforsamling avholdes senest seks måneder etter utgangen av regnskapsåret. Så lenge foretaket ikke har avvikende regnskapsår må generalforsamlingen da avholdes innen utgangen av juni. På grunn av koronapandemien ble fristen i 2020 utivdet med to måneder, det vil si til utgangen av august måned.

Tilleggsutbytte

Med utgangspunkt i det godkjente årsregnskapet kan det også treffes beslutning om tilleggsutbytte. Tilleggsutbytte vedtas enten i ekstraordinær generalforsamling eller av styret dersom styret har grunnlag i fullmakt fra generalforsamlingen.

Styrefullmakt kan være praktisk dersom man for eksempel av hensyn til likviditeten ønsker å dele ut utbyttet i flere omganger gjennom året. Det må antas at covid-19 har medført at særlig mange selskaper i år (2020) har valgt å avstå fra utdeling av ordinært utbytte, og i stedet tildelt fullmakt til styret for eventuell beslutning om utdeling senere på året. Tildelt styrefullmakt skal meldes til Foretaksregisteret, og kan ikke gjelde lenger enn frem til neste ordinære generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles når som helst etter at ordinær generalforsamling er avholdt, og helt frem tl ny ordinær generalforsamling avholdes året etter.

Tilleggsutbytte som er avsatt i perioden mellom generaforsamlingene skal i regnskapet behandles som disponert utbytte. Vedtatt tilleggsutbytte saom ikke er utbetalt innen 31. desember året etter regnskapsåret, behandles som kortsiktig gjeld i balansen i regnskapet som skal godkjennes i den påfølgende ordinære generalforsamling.

Ekstraoridinært utbytte

Når det ikke foreligger grunnlag for utdeling av utbytte med grunnlag i årsregnskapet, så kan utbytte likevel vedtas, men da eventuelt basert på en mellombalanse utarbeidet etter reglene for årsregnskap, og som er godkent av generalforsamlingen. Utbyttet kalles da et ekstraoridinært utbytte. Slikt utbytte kan kun vedtas i ekstraordinær generalforsamling.

Utdeling av ekstraordinært utbytte gir mulighet til å kunne dele overskudd opptjent hittil i året, for eksempel som følge av salg av fast eiendom, og uten at man trenger å vente til nytt årsregnskap fastsettes.

I likhet med tilleggsutbytte skal ekstraoridnært utbytte behandles i regnskapet som disponert utbytte. Er utbyttet ubetalt per 31. desember i år 2, det vil si året etter regnskapsåret, føres det som kortsiktig gjeld i årsregnskapet for år 2. Ekstraordinært utbytte basert på mellombalansendag 31. desember eller tidligere i år 2, og som vedtas i perioden 31. desember (år 2) til 30. juni (år 3), føres som kortsiktig gjeld i årsregnskapet for år 2. Ekstraordinært utbytte basert på mellombalansedag i perioden fra 31. desember år 2 til 30. juni år 3 skal opplyses om i note i årsregnskapet for år 2.

Krav innført fra 1. januar 2021

Fra 1. januar 2021 innføres krav i aksjeloven om at mellombalanser, herunder de som benyttes som grunnlag for utdeling av utbytte, skal registreres og kunngjøres i Regnskapsregisteret. Informasjonen vil da bli offentlig tilgjengelig på samme måte som opplysningene i årsregnskapet. Innsendingen av opplysningene til Regnskapsregisteret skal gjøres i nytt skjema, RR-0200 Mellombalanse.

Fra årsskiftet lempes samtidig også kravet om at alle selskaper må revidere mellombalansen. Fra 1. januar 2021 vil de selskap som har valgt å unnlate revisjon (fravalgt revisjon) slippe dette kravet.

Felles generelle grenser for utdelingsadgangen

Aksjeloven § 8-1 setter grenser for hvor mye av selskapets egenkapital som kan deles ut. Selskapet må etter utdelingen ha tilbake netto eiendeler som gir dekning for selskapets aksjekapital og øvrig bundet egenkapital. Videre må det tas hensyn til disposisjoner av selskapets frie egenkapital foretatt etter balansedagen og som reduserer utbyttegrunnlaget. Selskapet kan bare dele ut utbytte så langt det etter utdelingen fortsatt har en forsvarlig egenkapital og likviditet.

Aksjeloven § 3-4 oppstiller i tillegg et krav om at styret må vurdere om en utbytteutdeling eller størrelsen på denne er forsvarlig ut fra risikoen ved, og omfanget av virksomheten i selskapet. Utbytteutdelingen kan ikke være større enn at selskapet etter utdelingen har en forsvarlig egenkapital og likviditet. Overtredelse av § 3-4 vil kunne medføre både erstatningsansvar og straffeansvar for medlemmer av selskapets ledelse og aksjeeiere.

Besluttet utbytte som ikke er utbetalt

Aksjeloven § 8-3 (3) fastslår at utbetalingsdagen for vedtatt utbytte ikke kan settes senere enn seks måneder etter beslutningen. Koronpandemien har for mange selskap aktualisert behovet for å avvente slik utbetaling av utbytte vedtatt i 2020, inntil man har fått mer klarhet i de økonomiske konsekvensene og utsiktene videre for virksomheten. Dersom forutsetningen for utbyttet er endret i tiden fra beslutning til utdeling, slik at utbyttedeling ikke lenger er forsvarlig, må beslutningen omgjøres. Det er ikke adgang til å opprettholde utbytte som var forsvarlig på vedtakstidspunktet, men som ikke lenger er det når det blir aktuelt å foreta utdelingen.

Det skattemessige utgangspunktet er at utbyttet anses innvunnet av aksjonærene på vedtakstidspunktet. I utgangspunktet gjelder dette også der generalforsamlingen eller styret senere omgjør sitt vedtak. Imidlertid gjelder følgende unntak:

  • Omgjøring av ulovlig utbytte skattelegges ikke hvis omgjøring (og evt. tilbakebetaling) skjer snarest etter at feilen oppdages, og forutsatt at dette ikke er foranlediget av kontrolltiltak.
  • Hvis betalingsvanskeligheter medfører at selskapet omgjør beslutningen før utbetalingen, og senest innen utgangen av det året utbyttet ble vedtatt, skal skattelegging unnlates.
  • I tillegg til disse unntakene har skattedirektoratet presisert at besluttet utbytte i 2020, som på grunn av koronautbruddet omgjøres i perioden mellom vedtaks- og utbetalingstidspunktet, kan unntas skattelegging på vilkår om at:
    • - Omgjøringen skyldes forholdsregler selskapet tar for å sikre kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet som følge av koronapandemien, og at 
    • - beslutningen er fattet av kompetent organ og er selskapsrettslig gyldig.

Forskjellene mellom ulike typer utbytte oppsummert skjematisk:

TYPE UTBYTTE VEDTAKSORGAN VEDTAKSTIDSPUNKT GRUNNLAG FOR
UTBYTTEBEREGNING
       
Ordinært utbytte Generalforsamling Ordinær GF Årsregnskap
Tilleggsutbytte Styret etter fullmakt Styremøte - når
som helst frem til
ny ordinær GF
Årsregnskap
Tilleggsutbytte Ekstraordinær GF Ekstraordinær GF -
når som helst frem
til ny ordinær GF
Årsregnskap
Ekstraordinært
utbytte
Ekstraordinær GF Ekstraordinær GF -
når som helst frem
til ny ordinær GF
Revidert* mellombalanse
(*Fra 1.1.2021 vil selskap
som har fravalgt revisjon
slippe kravet om revidering)

Referanser:

Regnskapnorge.no, Lovdata.no (Aksjeloven)

Alt ovenfor er gitt med basis av alminnelig kjent og allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.  Skulle du oppdage feil og lignende, så ville vi være takknemlig å motta slik informasjon - Informasjonen kan sendes via skjemaet som er merket "E-mail" i toppmenyen helt øverst på nettsiden. 


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.