Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktHva må innkjøper passe på ved kjøp av renholdstjenester?

Renhold samlet

Virksomheters plikter ved kjøp av renholdstjenester

Først og fremst.... Det er forbudt å kjøpe og leie inn renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent.

 • Fra 1.september 2012 ble det forbud mot innkjøp av renholdstjenester fra renholdsvirksomheter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet. Dette gjelder også virksomhet uten ansatte (enkeltpersonforetak), samt bedrifter som leier ut personer som utfører renholdstjenester. Med renholdsvirksomhet forstås bedrifter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester.
 • Fra 1.juli 2018 gjelder forbudet også forbruker som kjøper renholdstjenester til privat forbruk.
 • Reglene følger av Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester, som ble fastsatt av Arbeidsdepartementet den 8.mai 2012 med hjemmel i Arbeidsmiljøloven § 1-4 og § 4-1. Forskriftens formål er å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i renholdsvirksomheter.

Sjekk i renholdsregisteret om renholdsvirksomheten er godkjent - Link/Url : Renholdsregisteret. På den siden kan du kan velge mellom link til frisøk eller til å kunne avmerke på en liste pr. fylke filtrert pr. kommune.

 • Det er lovlig å kjøpe fra virksomheter som har «søknad under behandling» eller «HMS-kortbestilling under behandling».
 • Renholdsvirksomheter som ikke står oppført i registeret, eller som står oppført som «ikke godkjent», kan ikke lovlig tilby renholdstjenester.

Og husk, kjøp av renholdstjenester som ikke er godkjent, kan innebære straffeansvar etter arbeidsmiljøloven kapittel 19. Selv om loven åpner for bot og fengsel, vil nok bøter være den alminnelige sanksjonen ved overtredelse.

Link/Url til Arbeidsmiljøloven.

HMS Kort og renholdere

Alle renholdere som jobber i godkjente renholdsvirksomheter, skal være utstyrt med HMS-kort fra Arbeidstilsynet. HMS-kortet skal bæres synlig når de er på jobb.

Hensikten for å gjøre dette er:

 1. å identifisere hvem man er
 2. å identifisere hvem man arbeider for
 3. og at dette er en godkjent renholdsvirksomhet

Kravet til HMS-kort gjelder også de som driver alene og de som leier ut arbeidstakere som utfører renholdstjenester.

Mer informasjon om HMS-kortet finner du på denne linken her: HMS-kortet

Hvilke regler gjelder ved kjøp av renholdstjenester?

Sjekk at firmaet du kjøper renholdstjenester fra står oppført som godkjent i Renholdsregisteret.

Informer i kontrakten om at renholdererne minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter (Informasjonsplikten).

Virksomheter som kjøper renholdstjenester plikter i tillegg å påsé at leverandøren etterlever allmenngjøringsforskriften (påseplikt). Denne plikten gjelder ikke dersom det benyttes underleverandør.  Som tidligere nevnt, - innkjøp av renholdstjenester fra ulovlig renholdsvirksomhet kan medføre straffeansvar.

Tips til kontrakten

Innkjøpere av renholdstjenester anbefales å ha med følgende i sine kontrakter med renholdsleverandører:

 • Kontraktfest krav om å være godkjent og at alle renholderne skal ha gyldig HMS-kort, samt at renholdsleverandøren plikter å varsle dersom de mister godkjenningen eller skifter underleverandør.
 • Kontraktfest plikten til å overholde lønns- og arbeidsvilkå som følger av allmenngjøringsforskriften.

Virksomheter som kjøper renholdstjenester skal i tillegg:

 • Kontraktfeste plikt for renholdsleverandøren til å gi virksomheten tilgang på informasjon og dokumentasjon om lønns- og arbeidsvilkårene for renholdsarbeiderne.
 • Kontraktfeste sanksjoner som heving og tilbakeholdelse av vederlag, regress også videre, ved overtredelse av nevnte plikter.

Informasjons- og påseplikt for kjøpere av renholdstjenester

Informasjonsplikten innebærer at en kjøper av en renholdstjeneste i kontrakten med renholdsleverandøren må informere om at virksomhetens arbeidstakere "minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskrifter" (§ 5 i forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett).

Påséplikten innebærer at kjøper av renholdstjenester skal ha systemer og rutiner for å undersøke og om nødvendig følge opp at renholdsleverandøren tilbyr sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår i henhold til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter 8§ 6 i forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett). Bestemmelsen sier ikke noe om hva kjøper konkret må gjøre for å overholde påseplikten. Forskriften overlater med andre ord til den enkelte virksomhets skjønn å vurdere hvilke systemer og rutiner som i den enkelte situasjon er nødvendig for å oppfylle  påseplikten.

Påseplikten for kjøper av renholdstjenester gjelder bare der hvor kjøper driver næringsvirksomhet, og dersom renholdsleverandøren ikke bruker underleverandører. Alminnelige forbrukere er ikke pålagt påseplikt.

Verken allmenngjøringsloven eller forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett gir kjøper av renholdstjenester rett til å utføre kontroll overfor renholdsleverandøren. Kjøper må derfor skaffe seg adgang gjennom kontraktsbestemmelse. 

Samordning og HMS

Kjøpere av renholdstjenester har etter arbeidsmiljloven § 2-2 også plikter overfor andre enn egne arbeidstakere, herunder innleide. Dette innebærer at kjøper må samarbeide med andre arbeidsgivere, det vil si renholdsleverandøren, for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Årlig melding

Alle godkjente renholdsvirksomheter må innen 31. januar hvert år sende inn "årlig melding" til Arbeidstilsynet som bekreftelse på at de fremdeles oppfyller vilkårene for godkjenning. Dersom dette ikke lenger er tilfell, vil Arbeidstilsynet tilbakekalle godkjenningen.

Hvorfor godkjenningsordning for renholdsvirksomheter?

 • Godkjenningsordning for renholdsbransjen er et av flere tiltak myndighetene har iverksatt de siste årene for å øke seriøsiteten i en av de mest utsatte bransjene i norsk arbeidsliv. Deler av næringen er preget av useriøse virksomheter, hvor både norsk og utenlandsk arbeidskraft jobber under ulovlige og uverdige lønns- og arbeidsvilkår.
 • Renholdsyrket er fysisk belastende, og tids- og arbeidspresset er høyt. Bedrifter som bevisst bryter arbeidstidsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven, som ikke lønner etter allmenngjort tariff, og som ikke betaler skatter og avgifter, ødelegger for de som ønsker å drive lovlig og seriøst.
 • For å bli godkjent, må renholdsvirksomheten blant annet dokumentere at de er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste, oppfyller kravene til verneombud og arbeidsmiljøutvalg, lønner etter allmenngjort tariff, har skriftlige arbeidsavtaler og yrkesskadeforsikring. De må også være registrert i enhetsregisteret, foretaksregisteret, merververdiregisteret og arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret.

Regelverk / Lovverk

 • Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester. Link/Url til nettside (Åpner i nytt vindu)
 • Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale med renholdsbedrifter. Link/Url til nettside (Åpner i nytt vindu)
 • Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett. Link/Url til nettside (Åpner i nytt vindu)
 • Link til Arbeidsmiljøloven (Åpner i nytt vindu)

Tips og framgangsmåter ved kjøp av renholdstjenester

Det sitter mange innkjøpere i bedrifter og etater der ute som kjøper inn renhold hvert år. Noen har kunnskap om dette og noen ikke. Hva skal man derfor vektlegge og kreve ved innkjøp av renhold fra et renholdsselskap?

Her er noen punkter som er viktige å huske på:

 1. Hva skal rengjøres?
 2. Hvor ofte skal det rengjøres?
 3. Hvilke kvalitet forventer man?
 4. Hvilke budsjett har man til rådighet?
 5. Hva skal vi kreve av renholdsselskapet vi skal velge?

Ved valg av renholdsselskap må minimum disse kriteriene være på plass:

 1. Renholdsselskapet må være godkjent av Arbeidstilsynet
 2. Sjekk moms (MVA) og skatteattest, og at det ikke er restanser
 3. Sjekk referanser
 4. Tilbudet må være informativt og beskrive hva som tilbys
 5. Hva dekker prisen og ikke minst, hva dekker den ikke?!
 6. Husk at sosial dumping er ulovlig. Det er minste tariff som gjelder
 7. Renholdsplaner må legges med og skal beskrive eksakt hva som skal rengjøres
 8. Er du lite rutinert på å lage avtaler, bruk kontrakts standard laget av bransjen og Standard Norge:
  • Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester NS 8431 2015

Her er litt om standarden NS 8431 - Levering av renholdstjenester:

(Publisert 16.12.2015 - Standard Norge - standard.no)

Standarden angir alminnelige kontraktsbestemmelser til bruk ved levering av renholdstjenester mellom en oppdragsgiver og en leverandør.

Med denne er man sikker på å få en tjeneste som tilfredsstiller dagens lovpålagte og øvrige krav til et profesjonelt samarbeid.

NS 8431 er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold hvor én part (leverandøren) påtar seg å levere renholdstjenester og renholdsrelaterte serviceoppgaver i en angitt periode for den andre parten (oppdragsgiveren). Standarden kan også brukes i kontraktsforhold der én  part (underleverandøren) påtar seg en del av leveransen som leverandøren har påtatt seg.

Det kom en ny revidert utgave høsten 2015

Standarden er revidert i 2015 og de viktigste endringene fra 2005- versjonen er:

 • Omfangsbestemmelse
  • Endring i omfangsbestemmelsen innebærer at kontrakten både omfatter regelmessig og periodiske renholdstjenester.
 • Revisorgodkjenning av påseplikt
  • Muligheten til revisorgodkjenning av påseplikten innebærer forenkling av dokumentasjonsplikten, samtidig som detter oppfyller en kontrollforpliktelse.
 • Prisjusteringsklausul
  • Bruken av prisjusteringsklausul innebærer at prisene endres i henhold til endringer i SSBs prisindeks på dette området.
 • Ny begrensning
  • Leverandøren kan ikke ha flere enn to ledd med underleverandører i kjede under seg.

Noen tanker om kvalitetssikring av renholdstjenester

(Publisert 16.06.2017 - Trond Husby - Blogg: goclean.no)

Når det inngås en renholdskontrakt bør den være resultatorientert, og ikke bare bygge på en arbeidsbeskrivelse. Det finnes imidlertid mange eksempler på avtaler inngått mellom oppdragsgiver og leverandør hvor kvalitetsbeskrivelser og mål er fullstendig fraværende. Avtale kun basert på renholdfrekvenser og arbeidsomfang kan lett gi grunnlag for uoverensstemmelser når det daglige renholdet skal kvalitets vurderes. Tilgjengelige kvalitetsstyringssystemer for renhold kan for mange oppleves noe komplisert og omfattende. Alternativet blir da gjerne at man unnlater dette viktige punktet i tilbudsfasen og ved kontraktsinngåelse. Det bør imidlertid tilstrebes at beskriveler av tiltak for kvalitetssikring, herunder kvalitetsmål, blir en selvfølgelig del av alle renholdsavtaler.

Kvalitet

Ordet kvalitet beskriver vesentlige egenskaper ved noe, og det blir som regel misvisende og upresist å snakke om god eller dårlig kvalitet. God eller dårlig i forhold til hva? Derfor brukes med fordel ikke begrepene god eller dårlig kvalitet, men derimot rett kvalitet. Kvalitet angir samsvar med brukerens forventninger, og den korrekte definisjonen er:

 • Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov.

Denne forståelsen av kvalitetsbegrepet er både interessant og relevant i forhold til den evige diskusjonen:

 • Når har vi levert kvalitet på renholdet?

Uten forhåndsavtalte klart definerte kvalitetsmål kan det ofte synes vanskelig å bli enige om når kundens behov er tilfredsstilt. Legg da også merke til at det handler om å tilfredsstille både uttalte og underforståtte behov.

 • Du har ikke levert meg rett kvalitet, uten at jeg opplever det slik!

Her ligger også etter skribentens oppfatning mye av forklaringen på at den positive smilende renholderen med gode relasjoner til mennesker rundt seg, gjerne kan slippe unna med hva vi, riktigjok lite presist formulert, vil beskrive som lav kvalitet i sitt arbeid.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring er de tiltak som har til formål å sikre at et produkt eller en tjeneste har egenskaper (en kvalitet) som tilsvarer eller er bedre enn en definert standard. I seg selv innebærer ikke kvalitetssikring at kvaliteten på produktet eller tjenesten er særskilt høy, men ved at et kvalitetsnivå er definert sikrer en minstestandad. Tiltakene kan inkludere blant annet krav til personellets kompetanse, fastsettelser av rutiner for utføring av prosesser, kontrollrutiner for å sikre at fastsatte rutiner følges og ulike former for ekstern vurdering og oppfølging av virksomheten.

For å sikre og forbedre kvaliteten kreves et styringsverktøy, et kvalitetssikringssystem. Dette består av den organisasjon og alle de prosedyrer og prosesser som er nødvendige for å oppnå den planlagte kvalitet. Systemet skal omfatte rutiner for dokumentstyring, rutiner for avviksrapportering, rutiner for iverksetting av korrigerende tiltak mot avvik osv...

Kvalitet som konkurransemiddel

Mange vil hevde at kvalitet som et kriterium ved vurdering av renholdstilbud kun bør benyttes i begrenset grad, siden denne vurderingen rimeligvis ikke vil bli objektivt. Likevel, med utgangspunkt i at kvalitet ikke kun handler om rene gulv, men altså om å imøtekomme oppdragsgivers forventninger og behov, velger vi å tro at den renholdsleverandøren som kan dokumentere en ryddig, gjennomtenkt og faglig forankret kvalitetsplan, vil i de fleste tilfeller inngi tillitt og bli oppfattet som en potensielt god samarbeidspartner for oppdragsgiver.

Hvordan kan vi da fastsette, vurdere, bedømme og dokumentere kvaliteten av renhold på en slik måte at oppdragsgiver og leverandør får en felles forståelse av at rett kvalitet er oppnådd?

Renholdskvalitet

I de fleste tilfeller er det fortsatt slik at renholdkontrakter inngås uten at kvalitetsmål blir spesifisert. Med andre ord så blir det ikke avtalt noe annet enn at alt skal være like rent, og da helst hele tiden. En behovsvurdering av renholder hvor det ikke er fastsatt kvalitetsmål, overlater i stor grad til renholderen selv å avgjøre om resultatet av dages arbeid er ok. Skribenten gir uttrykk for at en lett kan forstå at dette er et sårbart system, da ulike mennesker kan ha svært ulik oppfatning om hva som er rett kvalitet. I alle tilfeller stiller det store krav til opplæring av renholderne, noe som vi vet av praksis at mange bedrifter sliter med å følge opp. Vi ser altså at bedrifters kvalitetssikring i stor grad hviler på den enkelte renholders dyktighet, og ikke bedriftens systematiske kvalitetsarbeid.

Vurdering av renholdskvalitet er tradisjonelt basert på estetiske krav og visuell bedømmelse, og gjerne gjennomført utfra tanken om at "det man ikke ser, har man ikke vondt av". Vurderingene domineres altså av mer eller mindre kvalifisert synsing. Ved visuelle bedømmelser er det viktig at avtalte kvalitetsmål forstås likt av både oppdragsgiver og leverandør. Kvalitetssystemet NS Insta 800 er i den sammenheng, etter vår oppfatning, et meget godt system, både for visuell inspeksjon og objektive målinger, men som fungerer dårlig dersom ikke involverte parter tilegner seg nødvendig kunnskap om hvordan kvalitetsmålene skal fastsettes og evalueres. I tilfeller der hvor Insta  800 kan virke for omfattende har vi gode erfaringer med en "light" versjon hvor det fastsettes kvalitetsmål, men da med en forenklet beskrivelse av resultatkrav og gjennomføring av kontroller.

I forbindelse med tilbudsforespørsler må tilbyderen som regel dokumentere kvalitet, ofte ved å oppgi referanser og beskrivelse av erfaring fra tilsvarende prosjekter. Bedriftens kvalitetssystem må beskrives ved. bl.a. femlegging av dokumentasjon for personalets kompetanse og bedriftens utdanningsplaner for renholdere og ledere, administrative rutiner, og ikke minst synliggjøring av bedriftens rutiner for avvikshåndtering. Denne dokumentasjonspakken er viktig, og er godt egnet til å synliggjøre hvorvidt renholdsbedriften arbeider ryddig og systematisk mot å oppnå rett kvalitet for sin kunde.

Kvalitetsarbeid må være basert på gjensidig tillit og sunn fornuft, og det må være klart for all medarbeidere at de har et felles ansvar for at kvaliteten er i samsvar med bedriftens spesifikasjoner. Det ønskes i minst mulig grad personlig synsing fra den enkelte aktør, og det skal tilstrebes en kommunikasjon mellom oppdragsgiver og leverandør som baseres på fakta. Kvalitetsarbeidet er en kontinuerlig prosess for å øke kundens tilfredshet, samt bedriftens egen produktivitet og lønnsomhet. En arbeidsgiver som tar kvalitetssikring på alvor skaper trivsel, motivasjon og trygghet på arbeidsplassen.

Her er litt om rengjøringsstandarden NS-INSTA 800

(Publisert 10.05.2019 - Standard Norge - standard.no)

Standarden for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet har vært en suksess som verktøy for forbedret kvalitet. Den ble revidert 2018 og forbedret. Er nå tilgjengelig på norsk.

Standarden kan brukes til å angi en ønsket kvalitet og til å kontrollere oppnådd rengjøringskvalitet i alle typer bygninger og lokaler. Den er uavhengig av hvilken rengjøringsmetode, hvilket system som brukes og rengjøringshyppigheten.

Flere bruksområder

Standarden beskriver to hovedprinsipper: Visuell kontroll og kontroll med måleinstrumenter.

For et bestemt rengjøringsarbeid kan det være aktuelt å benytte enten visuell kontroll eller kontroll med måleinstrumenter, eller en kombinasjon av disse. De instrumentelle målemetodene kan være supplement for spesielle typer lokaler innenfor for eksempel elektronikk-, legemiddel- eller næringsmiddelindustrien der kunden stiller særlige kvalitetskrav, eller der lovkrav skal overholdes.

Systemet kan brukes på ulike måter:

 • For å kontrollere oppnådd rengjøringskvalitet
 • For å bedømme tilsmussingsnivået og / eller støvfallsraten
 • Som resultatkrav i forbindelse med renholdstjenester
 • For å bedømme hvilken renholdsaktivitet som er nødvendig for å oppnå et gitt kvalitetsnivå
 • For å kontatere oppnådd kvalitetsnivå knyttet til renholdsaktiviteten

To nye deler

NS-INSTA 800 ble i 2018 revidert og delt i to seperate deler hvor den ene delen beskriver rengjøringskvalitet og den andre omhandler krav til samsvarsvurdering. I del 1 av standarden finner man flere nye definisjoner på tidligere utydelige begreper og det ble innarbeidet en ny tabell i orienteringskapitelet som forklarer status og bruksområde til de forskjellige delene. Det ble også innarbeidet et nytt punkt om totap inspeksjon og ulke krav til kontrakt, er utdypet. Hensikten med del 2 er å sikre at både personer og firma har kunnskap, systemer og verktøy, slik at del 1 brukes på riktig måte.

Her følger Arbeidstilsynets guide ved kjøp av renholdstjenester

Hvordan ivareta informasjons- og påseplikten ved kjøp av renholdstjenester.

 • Virksomheter som bestiller renholdstjenester skal ha rutine for å undersøke, og om nødvendig følge opp, at renholdsvirksomheten de bruker etterlever allmenngjøringsforskriften.
 • Arbeidstilsynet har laget et eksempel på rutine, med tilhørende sjekklister, som bestillere kan benytte for å oppfylle denne plikten. Det understrekes at dette er ett forslag til hvordan dette kan gjøres, og at bestillere kan benytte seg av andre systemer og rutiner.

Arbeidstilsynets guide består av tre steg:

 1. Rutine for påseplikten
 2. Sjekkliste for dokumentasjonsgjennomgang
 3. Sjekkliste for kontroll av HMS-kort i renholdskontrakter

1. Rutine for å ivareta påseplikten

Virksomheter som bestiller renholdstjenester skal kontrollere at renholderne har lovlige lønns- og arbeidsvilkår.

For å oppfylle påseplikten, må du som bestiller ha en rutine for hvordan dere skal gjøre dette. Under kan du laste ned et eksempel på en slik rutine for gjennomføring av påseplikten, i form av et skjema.

Skjemaet inneholder blant annet punkter du må gå gjennom -

 1. ved utarbeidelse av konkurransegrunnlaget
 2. før du skriver kontrakt med renholdsfirmaet
 3. når kontrakten skrives
 4. under avtaleperioden

Greit å vite...: Hvis en underleverandør utfører renholdet, er det hovedleverandør og ikke bestiller som har påseplikten.

2. Sjekkliste for dokumentasjonsgjennomgang

For å kunne vurdere om renholderne hos din leverandør får lovlig lønns- og arbeidsvilkår, skal du sjekke at innholdet i arbeidsavtaler, timelister og lønnslipper oppfyller kravene i forskriften.

Velg et antall renholdere som du ber leverandøren om å få se dokumentasjon for. I den grad det lar seg gjør, skal du velge ut forskjellige renholdere ver hver sjekk.

Det er forskjellige måter å få tilgang til de nødvendige dokumentene fra din leverandør. Du kan sjekke innhold i dokumenter -

 1. ved å få dem tilsendt
 2. ved å gå gjenom dokumentene hos leverandør
 3. ved å få en revisorerklæring fra leverandørens revisor

Du kan laste ned og benytte sjekklisten under når du gjennomgår timelister, lønnslipper og arbeidsavtaler.

3. Sjekkliste for kontroll av HMS-kort

Bestiller av renholdstjenester bør kontrollere at renholderne har HMS-kort.

Alle renholdere som jobber i godkjente renholdsvirksomheter skal være utstyrt med HMS-kort fra Arbeidstilsynet. HMS-kortet skal bæres synlig når de er på jobb. Hensikten er å identifisere hvem man er, hvem man jobber for, og at dette er en godkjent renholdsvirksomhet.

Sjekklisten under kan benyttes når du gjennomfører kontroll av HMS-kort. Bestiller bør sjekke renholdernes HMS-kort minst en gang i året, og i tillegg ved skifte av personell eller bruk av vikarer. I den grad det lar seg gjøre, bør man kontrollere forskjellige renholdere ved hver sjekk.

Undersøkelse fra Opinion

(Publisert 25.04.2018 på NHO Service og Handel sine hjemmesider.)

Opinion har gjennomført en undersøkelse for å kartlegge hvilke kunnskaper innkjøperne i private bedrifter har om plikter de må oppfylle ved kjøp av renholdstjenester. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Treparts bransjeprogram renhold. Undersøkelse viser at de aller fleste bedrifter er opptatt av at renholderne har lovlige lønns- og arbeidsvilkår. Likevel sjekker bare halvparten av innkjøperne om renholdsbyrået de bruker driver lovlig.

Mer om renhold, renholdtjenester og vaskehjelp...


Referanser:

Informasjon er innhentet fra forskjellige nettsider, bl.a. Skattetaten, Arbeidstilsynet, Standard Norge, Lovdata.no, NHO Service...

Linker: (Alle linkene nedenfor åpner i nytt vindu) (Feil med linkene - gi oss melding via e-post.)

ArbeidstilsynetHMS KortetSkatteetaten, Brønnøysundregistrene. Standard Norge, Lovdata, NHO Service og Handel, Goclean.no


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.