Viktige telefon nummer:

110

112

113

Legevaktthumb ROS eksempelskjema oversikt web

ROS - analyse

Risiko- og sårbarhets analyse


Eksempel på risikovurdering

ROS-analyse står for for risiko- og sårbarhetsanalyse.

Det er et godt verktøy for å komme igang med å kartlegge farer og problemer, en måte å få et bilde på risiko i virksomheten.

Det er også et nyttig verktøy for å bevisstgjøre egne medarbeidere og synliggjøre risiko for egne medarbeidere.
Med bakgrunn i en slik kartlegging og analyse vil din virksomhet få et klarere bilde av risikoen slik at dere kan iverksette de tiltak som er nødvendig for å etablere et akseptabelt risikonivå.
Det er viktig å understreke at dette er én av flere metoder for å gjennomføre en kartlegging av risiko.

Detaljeringsgraden i en slik kartlegging må ta utgangspunkt i virksomhetens egenart, risikoforhold og størrelse. Det kan variere fra en grov gjennomgåelse til en detaljert vurdering, der risikoen ved hver enkelt innretning, system og aktivitet blir vurdert. Det viktigste er at virksomheten planlegger og gjennomfører kartleggingen sik at aktuelle farer og problemstillinger blir fanget opp.

Skjemaene som brukes i eksempelet nedenfor er hentet fra myndighetens brosjyre "Kontroll med risiko gir gevinst".

ROS eksempelskjema_oversikt_web_stor

Skjemaene:

Grovmatrise, Analyseskjema, Risikodiagram og Handlingsplan - Pilene viser rekkefølgen i bruk av skjemaene...

(Trykk på bildet for større versjon.)

Fremgangsmåte

Du begynner kartleggingen med å beskrive det som skal kartlegges. Det kan være en arbeidsprosess, enhet, operasjon eller en aktivitet. Ved å bryte denne aktiviteten ned i ulike delere kan du begynne å tenke på hvilke farer og uheldige hendelser som kan oppstå. Disse farene og uønskede hendelsene kan du deretter oppsummere i skjemaet Grovmatrise. Her angir du også om hendelsen har betydning for risikoen.

Etterpå overfører du de uønskede hendelsene til Analyseskjemaet hvor du beskriver hver enkelt hendelse nærmere med mulige utløsende årsaker og mulige konsekvenser. Sannsynligheten for at hendelsen kan oppstå beskriver du ut i fra kategoriene svært sannsynlig, Sannsynlig, mindre sannsynlig, lite sannsynlig, eller usannsynlig.
Konsekvensene beskriver du med kategoriene ubetydelig, mindre alvorlig, betydelig, alvorlig eller svært alvorlig. I tillegg markerer du om den uønskede hendelsen har konsekvenser for A: Mennesker, B: Miljø eller C: Økonomiske/materielle verdier. Det er også en kolonne for å føre på merknader og ev. tiltak mot den uønskede hendelsen.

Fra Analyseskjemaet overfører du hendelsene videre til skjemaet kalt Risikodiagram. Før opp hendelsene med nummer. Du finner ut av hvor den enkelte hendelsen skal plasseres ved å se på hvilke kategorier for sannsynlighet og konsekvens som er valgt i Analyseskjemaet. Det anbefales å lage ett risikodiagram for hver av kategoriene mennesker, miljø og økonomiske/materielle verdier.

Med bakgrunn i Risikodiagrammet lager du så en handlingsplan for å iverksette de tiltak som er nødvendige for å etablere et akseptabelt risikonivå. De uønskede hendelsene som er kartlagt føres opp i skjemaet kalt Handlingsplan sammen med tiltak for å redusere risikoen, antatte kostnader, tidsfrist og ansvarlig person/personer i virksomheten. Hver hendelse får også angitt prioritet ut i fra det risikobildet du fant i risikodiagrammet.


Eksempel på bruk - Fjellføring

Dette eksempelet viser en ROS -analyse for en tenkt virksomhet som driver med aktiviteten "fjellføring". Eksempelet er først og fremst valgt for å vise hvordan skjemaene brukes ved en slik kartleggin1.

 • Hva kan skje?
  Først danner man seg et bilde av aktiviteten og bryter den ned i forskjellige deler eller faser:
 1. Anmarsj
 2. Klatrefase
 3. Toppfase
 4. Nedstigning
 5. Retur

Deretter kan man notere mulige farer, uønskede hendelser m.m. som kan skje. Dette noteres så ned i skjemaet - Grovmatrise.

ROS eksempelskjema arb gang med text web

Grovmatrise:

Hver fase av aktiviteten "Fjellføring" listes opp med nummer under "Berørte/Funksjon, System/Anlegg".
De uønskede hendelsene listes opp med nummer under "Hendelse/Tilstand".

 • Nummereringen gjør at hver kombinasjon av "Berørte/Funksjon System/Anlegg" og "Hendelse/Tilstand" får et unikt nummer. I eksempelet under får "2. Klatrefase" og "1. Steinsprang" nummeret "2.1" - se røde piler under. Dette nummeret brukes også videre i analysen for å beskrive akkurat denne uønskede hendelsen.
 • Når alle fasene og hendelsene er listet opp angir man i hvilken grad man dette har betydning for risikoen. X angir "har betydning for risikoen" OG O angir "kan ha betydning for risiko".

Vedlagt også et forslag til skjema:

ROS eksempelskjema grovmatrise web

Deretter danner hver X og O grunnlag for en linje i det neste skjemaet - Analyseskjemaet.

Analyseskjemaet:

I analyseskjemaet fører man opp hver enkelt kombinasjon av hver kombinasjon av "Berørte/Funksjon, System/Anlegg" og "Hendelse/Tilstand". I eksempelet under er kun "2.1 Klatrefase og Steinsprang" ført opp.
Vedlagt også et forslag til skjema:

ROS eksempelskjema analyseskjema web

Mulige utløsende årsaker og antatte konsekvenser av denne hendelsen noteres i skjemaet. Den uønskede hendelsen vurderes
med "A" for skade på mennesker og konsekvenskoden "betydelig" fra kategoriene:

 • Ubetydelig, mindre alvorlig, betydelig, alvorlig eller svært alvorlig.

Sannsynligheten for at den uønskede hendelsen skal skje beskrives her som "lite sannsynlig" ut i fra kategoriene:

 • Svært sannsynlig, sannsynlig, mindre sannsynlig, lite sannsynlig, eller usannsynlig.

I den siste kolonnen føres opp noen mulige tiltak mot denne uønskede hendelsen.

Risikodiagram:

Nummeret på de uønskede hendelsene blir nå lagt inn i risikodiagrammet. I vårt eksempel viser vi dette kun med én hendelse nr. "2.1". Men ved å legge inn alle hendelsene fra analyseskjemaet i dette diagrammet vil man raskt få et bilde av hva som har  høyest risiko og på hva som bør prioriteres for å innføre risikoreduserende tiltak.
Vedlagt også et forslag til skjema:

ROS eksempelskjema risikodiagram web

Handlingsplan:

I handlingsplanen fører man igjen opp den uønskede hendelsen med nummer. Her legger man også inn en prioritert basert på det risikobildet som kommer fram i risikodiagrammet. Tiltakene listes opp med en tidsfrist for gjennomføring og ansvarlig for gjennomføringen. Det er også mulig å legge inn en estimert kostnad for gjennomføring av tiltakene.
Vedlagt også et forslag til skjema:

 handlingsplan web 


¹Eksempelet er oppeinnelig hentet fra pdf"Temaveiledning i risikoanalyse" utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i 2007 samt ytterligere underlag er hentet fra Arbeidstilsynets nettside.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.