Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktROS eksempelskjema_oversikt_web

ROS - Analyse / Risiko og sårbarhets analyse


ROS - analyse

ROS - analyse står for risiko- og sårbarhets analyse.

Ved å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskede hendelser, som for eksempel strømbrudd, feilmedisinering, personellmangel, kan man prioritere risikoområder og planlegge tiltak for å forhindre dem eller redusere konsekvensene av dem dersom de skulle oppstå.

ROS-analysen er i hovedsak en kvalitativ risikovurdering, bygget på faglig skjønn og erfaring. Det har vist seg å være et effektivt verktøy for å definere forbedringsområder.


Begreper:

 • Risiko er et uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved sannsynlighet og konsekvensene av de uønskede hendelsene.

 • Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når de utsettes for påkjenninger.

Hvorfor ROS - analyse:

 • For å oppfylle en rekke lover og forskrifter som stiller krav om gjennomføring av risikoanalyser, 
  både i forhold til 
  beredskap og kartlegging av behov for forbedring.
 • For å styrke virksomhetens risikostyring. Det betyr å identifisere og analysere risiko.
 • For å bevisstgjøre de ansatte om risiko og sårbarhet i egen virksomhet og motivere for nødvendig 
  endring og forbedring.
 • For å vurdere om ny teknologi eller teknikker skal tas i bruk, både i forhold til tekniske og 
  menneskelige faktorer.
 • For å redusere uønskede hendelser, dersom den følges opp av konkrete forebyggende tiltak.

Fremgangsmåte og betraktninger

 1. Definer et analyseområde, dvs. et organisatorisk, geografisk eller funksjonelt nivå som skal analyseres. Involver flest mulig som er berørt av det gitte området for best mulig kartlegging.
 2. Definer de uønskede hendelsene som kan inntreffe. Hver uønskede hendelse konkretiseres og formuleres så presist som mulig. Gjennomfør en analyse av hver hendelse ut fra punktene nedenfor. Lag gjerne et standardskjema/
 3. standardoppsett som er felles for analysen av alle hendelsene.
  • Mulige årsaker til hendelsene listes opp. For hver årsak beskrives de eksisterende og nye forbyggende tiltak.
  • Hvor ofte inntreffer hendelsen? Angi hyppighet hvis det er gjort målinger (f.eks. avviksregistrering).
  • Konsekvensene av den uønskede hendelsen beskrives. Definer dette for ulike konsekvensområder, som for eksempel pasient, personell, materiell, tjenesteproduksjon og nærmiljø.
  • Skadebegrensende tiltak, eksisterende og nye tiltak beskrives.
  • Risikoanalyse basert på vurdering av sannsynlighet og konsekvens: Anslå sannsynligheten og konsekvensen for at hendelsen kan inntreffe. På bakgrunn av anslått sannsynlighet og konsekvenser anslås risikoen for den uønskede hendelsen.
  • Risikoreduserende tiltak foreslås i prioritert rekkefølge av den som utfører analysen.
 4. Skaff oversikt over de ulike hendelsene som er blitt beskrevet, og sorter dem ut fra risikonivå, årsaksfaktorer, foreslåtte tiltak og / eller tema.
 5. Analyser hendelsene. Vurder om ansvarsforholdene er klart nok definerte. Analysen vil være en del av grunnlaget når ansvarlig leder tar beslutning om videre oppfølging og tiltak. SWOT-analyse kan være et nyttig verktøy i arbeidet med å planlegge tiltak.

Betraktninger

Forberedelser: En god forankring  i ledelsen er avgjørende. Det er ledelsen som har ansvaret for kartleggingen av organisasjonens risiko og sårbarhet, og ledelsens engasjement vil være nødvendig for å gi kartleggingen legitimitet i resten av organisasjonen.

Ofte vil det være nødvendig med en person som kan gi veiledning og være pådriver i avdelingene. Dette behovet reduseres etter hvertsom avdelingene blir kjent med verktøyet. ROS-analysen forutsetter regelmessig oppfølging. Nyere faktorer som teknologi, endret ressursgrunnlag og nye oppgaver kan endre grunnlaget for analysen.


Risikoanalyse / - matriser

Risikoanalys er basert på skjønn, og prøver å forutse hendelser frem i tid. Det er nyttig at de som sitter nær problemet gjør en vurdering av risiko, at risiko synliggjøres og dermed kan gi grunnlag for prioritering av tiltak. En skal imidlertid være forsiktig med å tillegge risikoanalysen et høyere presisjonsnivå enn den faktisk har.

En naturlig oppfølging av denne analysen kan være å ha en kreativ prosess hvor man utvikler muligheter og handlingsstrategier fremover. Det vil da være naturlig å stille spørsmål om nivå:

Risikoanalyser gjøres ulikt på forskjellige steder. Det finnes både 3x3 nivåer, 4x4 nivåer og matriser med 5x5 nivåer. Vi vil gi en visuell og kvantifiserbar fremstilling av en ROS-analyse basert på 5x5 matrise nivå.


Eksempel på risikomatrise er vist under her.

ROS - analyse:

Vi starter med en del grunnleggende informasjon om hva vi bl.a. bruker for å vise sannsynligheten av en hendelse. Det gis bl.a. en vurdering ved hjelp av tall fra 1 til eksempelvis 5 hvor man vurderer konsekvensene og sannsynlighet for hendelser og disse summeres til et tall som uttrykk for risiko. I denne sammenheng brukes også farger for å forsterke visualiteten i analysen.

Konsekvens:

 • Tallverdi = 5 - Svært alvorlig/katastrofalt
 • Tallverdi = 4 - Alvorlig / farlig
 • Tallverdi = 3 - Betydelig / kritisk
 • Tallverdi = 2 - Mindre alvorlig / en viss fare
 • Tallverdi = 1 - Ubetydelig / ufarlig

 Farge betydning:

 • Rødt  indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller grønn.
 • Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen.
 • Grønt  indikerer akseptabel risiko.

Sannsynlighet:

 • Tallverdi = 5 -  Svært sannsynlig / kontinuerlig: Skjer ukentlig / forhold som er kontinuerlig tilstede i området.
 • Tallverdi = 4 - Megets sannsynlig / periodevis, lengre varighet: Skjer månedlig / forhold som opptrer i lengre perioder. 
 • Tallverdi = 3 - Sannsynlig / flere enkelttilfeller: Skjer årlig / kjenner til tilfeller med kortere varighet.
 • Tallverdi = 2 - Mindre sannsynlig / kjenner tilfeller: Kjenner 1 tilfelle i løpet av en  10-års periode.
 • Tallverdi = 1 - Lite sannsynlig / ingen tilfeller: Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder.

Under her vises et eksempel på en risikomatrise.

En risikomatrise gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalyse.

ROS matrise

 • Hendelser i røde felt: Tiltak er nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt.
 • Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes.
 • Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes.
 • Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.

Under vises et eksempel der vurdering av fare i et konkret planarbeid er satt inn en tabell. Det kan være naturlig å gjengi en slik tabell i både nåsituasjonen (før reguleringen) og en tabell for ny situasjon etter utbygging i henhold til planen i planbeskrivelsen.

Eksempel på tabell for nåsituasjonen:

risikomatrise for naasituasjonen

 

Eksempel på tabell etter utbygging:

risikomatrise etter utbygging

I eksempelet er det angitt verdier for de ulike gradene av konsekvens og sannsynlighet. Her som med så mye annet finnes det ulik praksis.

 • Fordelen med å angi veiledende verdier er at de ulike aktørene skal ha et mest mulig likt vurderingsgrunnlag for sammenliknbare hendelser.
 • Ulempen ved å angi slike veiledende verdier, er at ulike hendelser med ulikt "akseptnivå" kanskje ikke egner seg til å bli vurdert etter samme skala. Vurderingen vil dermed kunne bli misvisende.

 


Innhold er klippet fra "Kunnskapssenteret" - www.ogbedreskaldetbli.no og regjeringen.no ved Klima- og Miljødepartementet.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.