Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktJordingsskolen

Nisjeområdet: Lynvernanlegg og Jordingsanlegg.

Denne artikkelen er ment å gi på en god måte en innsikt i hva, hvordan og hvorfor dette området er viktig og de ting man må ta hensyn til.

Lynvernplan

Et lynvernanlegg er ikke bedre enn dets svakeste punkt. For å gi et sikkert lynvernanlegg er det å anbefale og lage en komplett plan for lynvern. I denne artikkelen kalles det en 6-punkts plan. Denne planen belyser de 6 hovedpunktene en bør ha med for å gi et sikkert anlegg.

De 6 punktene er:

 1. Fange opp lynet til ønsket oppfanger konstruert til dette formålet (passive og aktive oppfangere).
 2. Lede lynet til jorden på en sikker måte, med hensiktsmessige nedledere (Uisolerte bånd, Uisolert kobbertråd, Uisolert aluminiumstråd, og Isolert nedleder).
 3. Fordele lynets energi utover i et lavimpedans jordingsanlegg.
 4. Eliminere jordfeil og potensialforskjeller ved utførelsen av jordingsanlegget med potensialutgjevningen (Jordingspunkt), Potensialutjevningspunkt, Cu-wire).
 5. Beskytte utstyr fra overspenninger og transienter fra inngående kraftkabler for å unngå skade på utstyr og kostbare driftsstanser (Overspenningvern (grov, mellom, og fin)).
 6. Beskytte data- og teleutstyr for overspenninger og transienter, for å unngå skade på utstyr og unngå kostbare driftsstanser (se punkt 5).

Under ser dere et oversiktsbilde som synliggjør de 6 punktene over. 
(Trykk på bilde for å vise en større versjon)

jordingsskolen bilde

 

Denne artikkelen er produsert og publisert opprinnelig av firma: Elit AS - Spesialist innen dette området.

Så hvilke lynvernanlegg har Elit AS å tilby:

Lynvernanlegg har en delt opp i to hovedkategorier:

 • Passive lynvernsystem
 • Aktive lynvernsystem

Felles for begge lynvernsystemene er kravet om god og riktig utført jording.

Hvorfor er god jording viktig?

Lynets flyktige natur med dets hurtige stigetid og enorme strøm, betyr at spesielle hensyn må tas ved jording for at beskyttelse mot lyn skal være effektivs. Mange faktorer, slik som jordresistivitetvariasjoner, installasjonstilgjengelighet, anleggsplaner og eksisterende fysiske begrensninger er for alle prosjekter helt spesielle og påvirker beslutninger om hvordan jordingsanlegg skal utføres, hvilke materiell og hvilke metoder / standarder som skal anvendes. Det viktigste formålet med et jordingsanlegg beregnet for lynvern er:

 • Effektivt å spre lynstrømmen ned i jorden.
 • Sikre utstyr og mennesker.

Jordingsprinsipper:

Lav impedans er selve nøkkelen til lynvern. Alle jordingsføringer bør være så korte og direkte som mulig for å minimere induktans og redusere spenningstopper som induseres. Jordelektrodesystemet må effektivt lede lynets overspenninger til jorden ved maksimal kapasitiv kobling til jorden. Overgangsmotstanden mellom lynstrømmen i jordlederne og selve jordsmonnet (globusen) må være så lav som mulig. Kun når alle disse faktorene er tatt i betraktning vil maksimalt lynvern oppnås.

Jordingsimpedans:

Jordsmonnets ledsningsevne er viktig ut fra designhensyn. Denne jordresistiviteten varierer sterkt for forskjellige jordsmonnstyper, bergarter, fuktighetsinnhold og temperaturer, og gir varierende stigning i jordimpedans. I ulike bergarter / fjellgrunn er variasjonene betydelige og viktige hensyn må tas i beregningen av slike jordingsanlegg, ved fjellborede hull, jordspydelektroder, GEM og termittsveisede molekylære forbindelser (Cadweld sveis).

Korte direkte jordkoblinger:

Spenningen generert av en overspenning avhenger hovedsakelig av stigningstiden til strømstøtet og impedansen (hovedsakelig induktans) på vei ned i jorden. Ekstremt raske stigningstider resulterer i betydelig spenningstigning på grunn av serieinduktans, som resultat av lange indirekte føringer eller skarpe bøyer i utførelsen av jordingsanlegget.

Forbindelsen mellom elektrodesystemet og jorden:

Effekten av jordingsanlegget koblet til et lynvernanlegg er avhengig av en rekke faktorer, inkludert utformingen / geometrien av selve jordingsanlegget, type av ledere, og effektiv kontrakt til jordsmonnet eller fjellet i fjellborede hull.

Jordingssystem / Jordingsanlegg

Et godt jordingssystem er selve "livbåten" i det elektriske anlegget, og er helt avgjørende for å gi et sikkert elektrisk anlegg vedrørende liv og helse, samt avgjørende for å hindre materielle skader og tap. Et godt jordingsanlegg skal ikke bare sørge for å få vekk jordfeilstrømmer og kapasitive feilstrømmer for å unngå potensialforskjeller og berøringsspenninger, men også kunne fungere godt for å avlede overspenninger og eventuelle atmosfæriske overspenninger (lyn).

Både samfunn og bransje har insett at god jording er av største viktighet og det er derfor helt avgjørende å prosjektere, installere og dokumentere jordingsanlegg på en korrekt måte. Her vil firmaet - Elit AS - bidra med god informasjon og produkter.

Jordingssystem utgjør punkt 3 og 4 i 6-punkts planen vedrørende lynvernanlegg, men står også som selvstendige punkt der en "bare" skal ha et jordingsanlegg, og punkt 3 og 4 sier:

3. Fordele lynets energi utover i et lavimpedans jordingsanlegg.

4. Eliminere jordfeil og potensialforskjeller ved utførelsen av jordingsanlegget med potensialutjevningen (Jordingspunkt, Potensialutjevningspunkt, Cu-wire).

Hva kjennetegner et godt jordingsanlegg?

 • God elektrisk ledningsevne.
 • Elektriske ledere dimensjonert for de største feilstrømmer.
 • Lang levetid - minst 40 år.
 • Lav jordmotstand og impedans.

Jordingsanleggets hovedoppgave er å oppnå maksimal overflate / areal av jordspyd og metallbånd / wire til jordsmonnet omkring disse. Ikke bare hjelper dette til et perfekt jordingsanlegg, men også i kombinasjon med lynvernanlegget, å bringe enhver atmosfærisk utladning til jorden på en sikker og trygg måt for omgivelsene.

 • Potensialutjevnings forbindelser, sikrer mot farlige nivåforskjeller mellom ulike inngående ledere og annet ledende / metallisk materiale, slik som vannrør, kraftkabler, teleinstallasjoner ol., mot jorden. Dette sikrer også mot skritt- og berøringsspenninger.
 • Jordingsanlegget skal være sikret mot korrosjon, og skal kunne kobles til andre ledere som er gravd ned eller støpt ned i grunnen. Kobber er det absolutt beste materiale for jordingsanlegg. Det leder strøm svært godt, og har en høy grad av korrosjonsmotstand. Generellt skal kontroll av jordingsanlegget skje ved jevne mellomrom, i samsvar med gjeldende normer og regler.
 • Elektrisk og mekanisk robust og driftssikker. Mekaniske tilkoblinger kan brukes for å forbinde jordledere, men de utsettes for korrosjonspåvirkninger når ulike metaller er involvert. I tillegg til mekanisk styrke, gir Cadweld termittsveisede forbindelser utmerket lav impedans og lang levetid på jordingsanlegget, og ingen korrosjon.

Hva er jordingsmateriell og hvordan brukes de?

Jordingsmateriell er i hovedsak de komponentene vi bruker for å koble oss til globusen (legge i jorden og borre ned i fjell), og tilhørende materiell for kobling og kontakt. I praksis betyr dette jordspyd, jordtråd, jordplate ol, samt skjøtehylser, termittsveising, elektrodemasse ol.

Jordspyd:

Jordspyd er en av de mest praktiske, effektive og prisgunstige måtene å jorde et elektrisk anlegg på, og ofte brukt sammen med jordtråd (Cu-wire).

Men som med alt annet som skal tåle tidens tann, må den være korrosjonsbestandig og gjøre jobben sin på en sikker måte, så er det forskjell på jordspyd, og for å være sikker på forannevnte så satser firmaet - Elit AS - på bruk av KEMA godkjente A spyd, det vil si at firmaet - Elit AS - sine jordspyd leveres med elektrolytisk pålagt kobber, molekylært bundet mot en nikkelbelagt stålkjerne, som igjen er elektrolytisk molekylært bundet til sålkjernen. Kobbertykkelsen overstiger 0,254 mm., og dette gir høy beskyttelse mot korrosjon, samt sørger for sikker og stabil avledning til jord. Elektrolytisk pålagt kobber sikrer jevn kobbertykkelse rund jordspydet, og vil ikke sprekke opp ved neddriving. Kobbertykkelsen overstiger minimumskravene fra elverk normen NEK 440:2006, som operer med minimum tykkelse på 0,090 mm. Denne normen krever til sammenligning at mekanisk pålagt kobber (ekstrudert) over stålstenger skal ha minimum tykkelse på 2,0 mm. Dette gir unødvendig stor spyddiameter, og mekanisk pålagt kobber har lett for å sprekke under neddrivingen, og dermed redusere levetiden betraktelig

Jordspyd leveres med diameterne: (Elit AS)

 • 1/2" = 12,8mm. 
 • 5/8" = 14,2mm.
 • Samt alt av nødvendige tilbehør (skjøtehylser, borespisser, topphylser m.m.)

Jordplater: (Elit AS)

Plate(r) av kobber som settes på høykant i frostfritt jordsmonn eller legges i vann. Godt egnet i vann og jordsmonn med lav resistivitet (myr, fuktig jord og leire). Jordingsresistans tilnærmet omvendt proporsjonal med platearealet. Flere plater kan parallellkobles.

Wire, Bånd, Massiv leder: (Elit AS)

Bånd, versus solid rund leder, versus wire. De mange valg av ledergeometri eksisterer delvis på grunn av historisk presedens, standard spesifikasjoner, installatørvaner og produsenters produkt differensiering, men under vil en se hva som er de ulike ledertypenes fordeler / bakdeler.

 • Bånd: Bøyer i ett plan bare og dermed bra for å opprettholde en visuellt rett linje for nedledere. Imidlertid vanskelig å rute rundt komplekse former der svinger i to akser er påkrevd. Lav profil. Svært gunstig å bruke for avledning av høyfrekvente overspenninger. Det vil si at båndets areal og lave induktansverdi (L) gir lav impulsmotstand og dermed er bånd gunstig å bruke som lynnedleder og ved utforming av Faradays bur.
 • Massiv rund leder: Enkel å montere og kan bøyes i alle plan. Retteverktøy kan være nødvendig. Mindre opplagt å se enn bredere 25x3 mm. tape. Også gunstig å bruke for avledning av høyfrekvente overspenninger. Det vil si at massiv rund leder har noe mindre av båndets areal og lave induktansverdi (L), men gir lav impulsmotstand og er dermed også gunstig å bruke som lynnedleder og ved utforming av Faradys bur.
 • Flertrådet (glatt) Cu-wire: Har ikke "minne" (retter seg ut) og kan dermed brukes direkte fra rull. når den er bøyd holder den formen. Har ikke ekspansjon og sammentrekningsproblemer med andre ledere. Vanskelig å få 100% rett. Ikke gunstig å bruke ved lange strekk hvor en skal ha avledning av atmosfæriske overspenninger pga. at de atmosfæriske overspenningene er høyfrekvente, og det skapes dermed impulsmotstand pga. wirens induktansverdi.
 • Tradisjonell flertrådet Cu-wire: Har minne (retter seg ikke ut), må derfor tas av rull og rettes før bruk. Når wire blir bøyd kan wire "rakne" i bøy. Ikke godt egnet til lynavleder applikasjoner pga. at de atmosfæriske overspenningene er høyfrekvente, og det skapes dermed impulsmotstand pga. wirens induktansverdi.

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis i informasjon og dokument hentet fra elit.no nettside, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.